Om Korus – Sør

Forsiden/Om Korus – Sør

Om Korus – Sør

Kompetansesenter rus – region sør (KoRus – Sør) er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som er finansiert av Helsedirektoratet. Vårt hovedansvar er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og iverksette og implementere statlige føringer på rusområdet. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier til de 83 kommunene i region sør: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. I tillegg skal vi bidra overfor spesialisthelsetjenesten i helseregion Sør-Øst.

Arbeidet skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører, og skal bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling i rusfeltet. Gjennom kompetanseutviklingstiltak og øvrig virksomhet skal vi bidra til å realisere nasjonale mål på rusfeltet i regionen. Det overordnede målet er å bidra til gjennomføring av målene i Samhandlingsreformen, oppfølging av Stortingsmeldingen på rusfeltet og Folkehelsemeldingen.

KoRus – Sør eies av Blå Kors Borgestadklinikken, og vi har et familie- og generasjonsperspektiv med oss i arbeidet. Det innebærer at vi ikke bare fokuserer på den som har et rusmiddelproblem, men også på hvilke konsekvenser problematisk rusmiddelbruk gir i et familiært, sosialt, og samfunnsmessig perspektiv.

Nasjonale kunnskapskilder på rusfeltet:

Forebygging.no

Kommunetorget.no

Snakkomrus.no

Rustelefonen: 05888

Ledig stilling
Våre ansatte
35 90 47 00
korus@borgestadklinikken.no
Kongensgate 33, 3717 Skien

Postadresse:
Kompetansesenter rus – region sør (KoRus – Sør)

Borgestadklinikken Blå Kors
Postboks 1  Sentrum
3701 Skien

Meld deg på vårt nyhetsbrev: