Ungdom

Forsiden/Ungdom

Ungdom

Dagens ungdomsgenerasjon blir av mange beskrevet som veltilpasset, aktiv og hjemmekjær. Samtidig har den nasjonale Ungdata-rapporten fra 2018 fanget opp en økning i fysiske og psykiske helseplager, regelbrudd, skoleskulk og cannabisbruk. God forebygging handler både om å skape gode, trygge relasjoner, samt å oppdage og sette inn riktige tiltak ved behov. Vi tilbyr ulik kompetanseheving til deg som jobber med eller for ungdom, enten det er som lærer, miljøterapeut, helsesøster eller politiker.

Forebyggingsprogram

Tiltak som kan settes i gang med en målsetting om å eliminere, eller begrense, en uønsket utvikling.

Utsett! er et foreldremøtekonsept med tema ungdom og rus for 8., 9. og 10. trinn i ungdomsskolen.

Les mer

Kjærlighet og Grenser er et universelt forebyggingsprogram rettet mot familier med ungdom på 7. eller 8. trinn.

Les mer

Kjentmann er en beredskapsordning til bruk i ungdomskole og videregående skole, og har som mål å gi en oversikt over konstruktive handlingsalternativer for elever som ruser seg.

Ler mer

Kartleggingsverktøy

Brukes når man ønsker å skaffe oversikt over praksis og behov, slik at det blir lettere å planlegge videre målrettet arbeid.

Ungdata er lokale spørreskjemaundersøkelser for elever på ungdomstrinnet og på videregående skole.

Les mer

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) er utviklet for å innhente informasjon som gir oversikt over et avgrenset problemområde eller en problemgruppe.

Les mer

Brukerplan er et kartleggingsverktøy som registrerer omfanget av rus- og/eller psykiske problemer blant tjenestemottakerne i kommunen.

Les mer

Samtaleverktøy

Kunnskap om samtaleverktøy er nyttig når vi skal snakke om temaer som vi synes er utfordrende.

MI er en samtalemetode som har til hensikt å styrke en persons motivasjon til å endre atferd. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring og skaper en god relasjon mellom hjelper og den som skal endre atferd.

Les mer

Tverrfaglig samarbeid om ungdom

Tverrfaglig samarbeid er særlig viktig for ungdom med ulike og sammensatte behov, og er av stor betydning i saker der ungdom vil ha behov for tjenester over tid. De ulike yrkesgruppene må samarbeide slik at alle jobber mot samme mål.

SLT-modellen skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Les mer

Kommende kurs og utviklingsprogram

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

35 90 47 00
post@korus-sor.no

Publisert: 12. juli 2016

Sist oppdatert: 4. juni 2020 kl. 09:41