Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlig for å gi innbyggerne gode og trygge møtesteder. Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men kan også medføre store kostnader og menneskelige lidelser. Myndighetene har iverksatt en nasjonal satsning på Ansvarlig alkoholhåndtering hvor målet er å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, antall vold og ordensforstyrrelser, og å gi en økt trygghetsfølelse for publikum.

I media i Grenland har representanter fra skjenkenæringen både i Bamble og Porsgrunn gått kraftig ut mot kommunen med kritikk av hvordan de håndhever alkoholbestemmelsene. Jeg vil ikke kommentere de enkelte klagene, men bare poengtere at det er salgs- og skjenkeansvarlige på det enkelte skjenkested som ansvarlig for at stedet drives i tråd med lovverket. Fokus bør derfor være på å rette opp de manglene som er avdekket, og ikke på ileggelsen av sanksjoner.

Krav til skjenkeansvarlige

Ansvarlige på skjenkestedene i Grenland burde være godt kjent med hvilke krav det stilles for å drive et skjenkested. For hver skjenkebevilling har kommunen godkjent en styrer og en stedfortreder for styrer som er ansvarlig for driften. Kravet er at disse personene må være 20 år og begge må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. I Grenland har ansatte på skjenkestedene i tillegg fått opplæring i ansvarlig vertskap, med gjennomgang av alle sentrale skjenkebestemmelser. Alle skjenkestedene har et internkontrollsystem som skal sikre at stedet drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Kommunen er pålagt å kontrollere utøvelsen av skjenkebevillinger. Skjenkekontrollen skal ha særlig fokus på: skjenketider, aldersgrense, skjenking til mindreårige og personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.

Nytt prikkdelingssystem

Sommeren 2016 trådte et nytt prikktildelingssystem i kraft ved brudd på skjenkebestemmelsene. Dette for å bedre utelivsbransjens etterlevelse av regelverket, forenkle kommunens saksbehandling i inndragningssaker, og skape større grad av likhet og forutsigbarhet for bevillingshaverne uavhengig av hvilken kommune de driver virksomheten. Ved overtredelse av alkoholloven vil kommunen kunne ilegge fra en til åtte prikker utfra hvor alvorlig overtredelsene er. Først når et skjenkested har blitt ilagt 12 prikker over en toårs periode kan kommunen foreta en inndragning av skjenkebevillingen på minimum én uke.

Utfordrende jobb

Å være ansatt på et utested er en utfordrende jobb, blant annet når det gjelder å vurdere påvirkningsnivået. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Det er forbudt å selge eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av alkohol eller narkotika, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Definisjon på at personer er åpenbart påvirket er at gjesten er uoppmerksom, har vanskeligheter med å feste blikket, snakker utydelig, har problemer med å gå rett, er slepphendt, ofte høyrøstet, og kan virke forstyrrende. Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.

– Lite ryddig drift

Får en åpenbart påvirket gjest servert alkohol kan kommunen ilegge skjenkestedet fire prikker, men det er fortsatt langt fram til 12 prikker som fører til inndragning. I media framkommer det at et skjenkested i Grenland har blitt ilagt 14 prikker ved samme kontroll. Da snakker vi om en rekke overtredelser, som tyder på en lite ryddig drift. Det største antall prikker som kan ilegges for en overtredelse er åtte prikker. Dette kan ilegges for salg eller skjenking til personer under 18 år, brudd på bistandsplikten, brudd på kravet om forsvarlig drift og hindring av kommunal kontroll.

Viktig med god dialog

Prikktildelingssystemet burde være ryddig å forholde seg til, men samtidig bør kommunen vise skjønn i vurdering av overtredelser. Det kan være formildende omstendigheter som gjør at sanksjoner ikke bør ilegges. Det er viktig at det er en god dialog mellom kommunen og skjenkestedene hvor kommunen gir råd og veiledning blant annet i forhold til internkontroll, men samtidig må skjenkestedene kunne akseptere at det vil føre til sanksjoner hvis det skjer gjentatte brudd på skjenkebestemmelsene. Kommune, politi og bransje bør stå sammen om en ansvarlig alkoholhåndtering som forebygger rusrelatert vold, og skaper et tryggere uteliv for publikum.

Publisert: 9. november 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57