Foto av Helge Fredriksen

Spesialrådgiver Helge Fredriksen i KoRus – Sør.

I disse dager varsles det nedleggelse av behandlingsplasser for narkotikaavhengige ved Borgestadklinikkens avdeling i Loland i Vennesla. Jeg mener politikerne mangler fokus på utvikling av gode behandlingstilbud for narkotikabrukere, i stedet går diskusjonen på for eller imot straff for besittelse og bruk av narkotika. 

Regjeringen setter i regjeringserklæringen avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika høyt på dagsorden, og ønsker hjelp, behandling og oppfølgning til rusavhengige i stedet for straff. Etter mitt skjønn er avkriminalisering av narkotika en avsporing av debatten, som får fokuset vekk fra den egentlige utfordringen som er effektive behandlingstilbud for rusavhengige. Myndighetene kan sikkert hente gode i ideer fra Portugal-modellen, men først må politikerne sørge for gode avrusning- og behandlingsplasser.

Et fåtall av nordmenn som blir anmeldt for bruk og besittelse av narkotika blir dømt til ubetinget fengsel. Statistikk fra SSB viser at i 2013 ble over 90 prosent av alle anmeldelsene for bruk og besittelse av narkotika avgjort med forelegg eller påtaleunnlatelse, ikke ubetinget fengsel.

Tidlig innsats – ungdom og rus

Ingen ungdommer i Norge under 18 år blir fengslet for bruk og besittelse av narkotika. Ved avkriminalisering av besittelse og bruk av narkotika faller også alternative straffereaksjoner for ungdom som er på vei inn i en ruskarriere bort, og må eventuelt erstattes av andre tilbud. De aller fleste ungdommene som blir anmeldt for besittelse eller bruk av narkotika tar imot tilbud om alternative straffereaksjoner. Blant aktuelle reaksjoner er påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet hvor ungdommen selv, foreldre og politi lager en kontrakt hvor de blir enige om vilkårene. Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff i regi av Konfliktrådet er andre alternative straffereaksjoner hvor et tverretatlig oppfølgningsteam følger opp ungdommen med hjelpetiltak over tid. Politiets bruk av bekymringssamtalen har i mange tilfeller hatt god forebyggende effekt. Den unge møter da sammen med foreldrene hos politiet og drøfter den aktuelle situasjonen og veien videre.

Alternative reaksjoner til straff

Bruk av alternativ til fengsel for voksne rusmisbrukere har økt de siste årene. Alternative straffereaksjoner benyttes i forbindelse med ulike typer forbrytelser, og mange av dem er aktuelle for personer med rusproblemer. Straffegjennomføringslovens § 12 gir mulighet for rusavhengige å sone i institusjon, som er et godt tilbud for rusavhengige som er motivert for behandling. En annen alternativ straffereaksjon er narkotikaprogram med domstolskontroll som gir den rusavhengige oppfølgning og hvor formålet er rusfrihet. Soning med fotlenke med krav om rusfrihet er også et mulig alternativ.

Målet med rusbehandlingen  

I 2015 var det ifølge Senter for rus og avhengighetsforskning 7498 rusavhengige som fikk LAR-behandling. LAR er en forkortelse for legemiddelassistert rehabilitering, som brukes i behandling av heroin- og morfinavhengighet. Ved LAR-behandling brukes morfinlignende medisiner som Metadon, Subutex eller Subuxone.  LAR-behandlingen reduserer behovet for narkotika, reduserer dødeligheten og har bedret livskvaliteten for mange rusavhengige.

Helseminister Bent Høie uttaler til NTB at samfunnet skal stille opp for rusavhengige og yte hjelp, uavhengig av om de er motivert for å bli rusfrie eller ikke. LAR er ment som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp, og etter min oppfatning er det beste for pasienten at den blir kvitt sitt rusproblem. For at flere pasienter skal bli rusfrie trengs det i tillegg til LAR gode behandlingstilbud og behandlingsinstitusjoner som kan tilby profesjonell behandling for pasienter som er motivert for behandling.

Det er politikerne med helseminister Bent Høie i spissen som er ansvarlige for at Opptrappingsplanen på rusfeltet blir fulgt opp, og at avrusnings- og behandlingsplasser for rusavhengige ikke legges ned, men at tilbudet forsterkes.

Publisert: 5. februar 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57