For at politiet skal kunne avdekke lovbrudd på skjenkesteder, er det nødvendig at politiet har god kjennskap til alkoholloven. (Foto: Øst politidistrikt).

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlig for å gi innbyggerne gode og trygge møtesteder. Negative konsekvenser knyttet til overskjenking av alkohol og narkotikabruk er store. Samarbeid om ansvarlig alkoholhåndtering bidrar til å redusere skader, vold og ordensforstyrrelser. For at politiet skal kunne gi tilstrekkelige opplysninger til kommunen om brudd på skjenkebestemmelsene, er det nødvendig at politiet har god kjennskap til alkoholloven.

KoRus Sør har etter innspill fra kommune og politi utarbeidet et leksjonsopplegg for opplæring av politiet i sentrale skjenkebestemmelser. Leksjonsopplegget ble presentert av KoRus Sør på den regionalt alkoholnettverkskonferansen 14-15. september for kommuner i Sør-Norge.

Se Power point-presentasjonen her: Politiet på skjenkestedet – leksjonsopplegg

Denne artikkelen omhandler noen av de mest sentrale bestemmelsene.

Politiets opplysnings- og meldeplikt

Kommunen har ansvar for å kontrollere skjenkestedene og utøvelsen av kommunale salgs- og skjenkebevillinger. Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden i utelivet, og plikter ifølge alkoholloven å rapportere til kommunen hvis de avdekker forhold på skjenkestedene som kan antas å ha vesentlig betydning for om skjenkestedene får beholde sin skjenkebevilling.

Politiet plikter også å gi nødvendige opplysninger til kommunens behandling av salgs- og skjenkebevillinger.

Politiets adgang til å stenge et salgs- eller skjenkested

Politiet kan med hjemmel i alkoholloven stenge et skjenkested som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling. Politiet kan stenge et salgs- eller skjenkested for inntil to dager når det er nødvendig for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller allmenhetens sikkerhet eller å avverge eller stanse lovbrudd. For slik akutt stengning er det er en forutsetning at det foreligger en alvorlig situasjon som ikke kan avhjelpes uten at salgs- eller skjenkestedet stenges, og at politiet ikke kan vente på et eventuelt vedtak om inndragning.

Stengning på grunn av lovbrudd kan bare foretas dersom det dreier seg om lovbrudd knyttet til selve salgs- eller skjenkevirksomheten, for eksempel vold mot gjester, skadeverk på inventaret eller narkotikaomsetning.

Politiet kan også med hjemmel i serveringsloven stenge et serveringssted for inntil syv dager dersom det er nødvendig av samme grunner som nevnt over.

Salg- og skjenking til mindreårige

Salg og skjenking av alkohol må etter alkoholloven ikke skje til personer under 18 år, og personer under 20 år må ikke få tilgang til alkohol over 22 volumprosent.

Forskning har vist at det foregår mye overskjenking og salg og skjenking til mindreårige i Norge (FHI/SIRUS rapport 5/2010). Bruk av falsk ID er ganske utbredt. Helsedirektoratet anbefaler at salgs- og skjenkestedene samarbeider med lokalt politi om hvordan dette bør håndteres.

Hjelpeplikten

Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det får nødvendig bistand.

Skjenkestedet er pålagt å hjelpe påvirkede personer som er hjelpeløse og ute av stand til å ta vare på seg selv. Hjelpeplikten kan innebære at skjenkestedet må tilkalle politi, drosje eller iverksette andre tiltak for å sikre at gjesten får nødvendig hjelp. Skjenkestedet kan bli stilt ansvarlig og eventuelt også bli straffet hvis en gjest som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, ikke får nødvendig hjelp.

Salg og skjenking til «åpenbart påvirkede» personer

Overskjenking og rusrelatert vold henger sammen. Det er ikke tillatt å selge eller skjenke alkohol til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Det er heller ikke lov å skjenke på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Gjester som er åpenbart påvirket av rusmidler, skal ikke få adgang til et skjenkested eller oppholde seg i lokalet. Bevillingshaver er ansvarlig for å fjerne åpenbart påvirkede gjester som befinner seg inne på et skjenkested. «Åpenbart påvirket» gjelder både om en er påvirket av alkohol eller narkotika.

For at politiet skal kunne vurdere om en gjest er «åpenbart påvirket» må en kunne beskrive ruspåvirkningen. Helsedirektoratet har utarbeidet en skala med typiske kjennetegn som et hjelpemiddel for å kunne vurdere grader av alkoholpåvirkning. Dersom en person oppfyller ett av disse typiske kjennetegnene, kan det være nok til å bli definert som åpenbart påvirket, men det er ikke nødvendigvis tilstrekkelig. For å kunne bedømme en persons beruselsesnivå vil det ofte være nødvendig for politiet å observere vedkommende over tid. Det er viktig å beskrive alle kjennetegnene som observeres, for å registrere graden av ruspåvirkning i rapporten til kommunen.

Skjenketider

Skjenketiden fastsettes av kommunen innenfor alkohollovens makstid som er kl. 03.00.

Det er forbudt å skjenke øl og vin mellom kl. 03.00 og 06.00, og å skjenke brennevin mellom kl. 03.00-13.00. Kommunen kan innskrenke eller utvide tiden generelt eller for det enkelte skjenkestedet, og mange kommuner har fastsatt skjenketiden til 02.00.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Inndragning av skjenkebevilling

Kommunen kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid. Nytt prikktildelingssystem innebærer at kommunen plikter å tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd.

De mest alvorlige overtredelsene som fører til 8 prikker er: Salg eller skjenking til personer under 18 år, brudd på bistandsplikten, brudd på kravet om forsvarlig drift og hindring av kommunal kontroll. Overtredelse som kan føre til 4 prikker er: Salg til åpenbart påvirkede personer, brudd på salgs- og skjenketidsbestemmelsene, skjenking av brennevin til personer mellom 18-20 år og brudd på alderskravet til selger/skjenker.

Ved tildeling av 12 prikker i en periode på 2 år, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved tildeling av flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende.

Nyttige lenker

Alkoholloven inneholder flere andre bestemmelser som politiet bør kjenne til for å kunne bidra til en god håndheving av skjenkebestemmelsene. På KoRus Sør sin hjemmeside finner du leksjonsopplegget «Politiet på skjenkestedet» som politiet kan bruke i opplæringsøyemed.

Helsedirektoratet har også laget en veileder i slags- og skjenkekontroll som gir en god innføring i alkoholloven: Veileder i salgs- og skjenkekontroll

KoRus Øst har utviklet et e-læringskurs om Ansvarlig vertskapskurs som anbefales for politi og andre som ønsker et dypdykk i alkoholloven.

Publisert: 14. oktober 2020

Sist oppdatert: 19. oktober 2020 kl. 08:54