Eli Marie Wiig disputerte 11. september i Oslo. Fra venstre: Komitéleder Stig Tore Bogstrand, PhD-kandidat Eli Marie Wiig, docent Carolina Øverlien (andreopponent) og professor Ottar Ness (førsteopponent).

–  Det kjennes nesten uvirkelig å være ved veis ende. Jeg er uendelig takknemlig overfor de som har hjulpet meg på veien, særlig de mødrene og familiene deres som var villige til å snakke med meg om svært vanskelige tema fra deres liv, sier Eli Marie Wiig.

Wiig ble tatt opp som PhD-student ved Universitetet i Oslo i 2011 for å studere rusavhengige småbarnsmødre. Hun ønsket å bidra til mer kunnskap om hvordan vi kan forebygge overføring av rusproblemer fra en generasjon til den neste.

Tirsdag 11. september forsvarte hun sin doktorgradsavhandling ved UiO, Institutt for klinisk medisin.

En stemme i praksisfeltet

Wiig er utdannet sykepleier med mastergrad i pedagogikk. Hun har lang erfaring, både som sykepleier, lærer og skoleleder, og har et engasjement for barn som ikke har det bra.

– Jeg håper PhD-graden vil gi meg en stemme i praksisfeltet som bidrar til at vi kan bygge gode hjelpetiltak overfor rusavhengige småbarnsmødre. Samtidig er det gøy å vise samfunnet at kvinner med en vanlig bachelorgrad også kan klare å ta en doktorgrad, fortsetter hun.

Wiig har foretatt en norsk undersøkelse som ble gjennomført ved å intervjue rusavhengige småbarnsmødre på en rusinstitusjon og de ansatte samme sted. I tillegg ble mødrenes nærmeste støttepersoner intervjuet. Hun fant blant annet at det er krevende for ansatte å ivareta barn og foreldre samtidig, og at det er viktig å ta vare på støttepersonene til rusavhengige mødre.

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet har vært Bente Storm Mowatt Haugland, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Reserach Helse.

Sammendrag av studien:

Utenforskapet som familier med rusproblemer opplever bidrar til overføring av problemer mellom generasjonene

Rusavhengige kvinner som har vokst opp i familier med rusproblemer står overfor alvorlige utfordringer når de får barn.  Noen beskriver et helt liv «på kanten av samfunnet». De prøver å holde seg rusfrie, bearbeide vanskelige barndomserfaringer og integrere familien sin i samfunnet, men må holde seg unna venner og familie som fortsatt ruser seg. Mødrene trenger hjelp til å bygge støttende sosiale nettverk og å etablere trygge og forutsigbare familiemiljø for seg og barna sine. Mødrenes nærmeste støttepersoner er nære familiemedlemmer som ofte har lav inntekt og lite sosialt nettverk selv. Allikevel er støttepersonene  til å stole på og de bidrar både med nærhet og praktisk hjelp. Helse- og sosialtjenestene bør støtte og bygge videre på forholdet mellom mor og støttepersonen for å hjelpe rusavhengige mødre som har vokst opp med rusproblemer i familien til å skape stabile og trygge liv for barna sine med god tilhørighet i lokalmiljøet.

Institusjonsbehandling for slike småbarnsfamilier kan være til god hjelp i startfasen. Døgnbehandling gir mulighet til å bygge allianser med pasientene og bruke her-og-nå situasjoner i hverdagen på avdelingen for å skape nødvendige endringer i familiene. Allikevel var det utfordrende for de ansatte å ha oppmerksomheten på både rusbehandling, barnets utvikling og veiledning av foreldrene i foreldrerollen. Noen ansatte var mest opptatte av rusbehandlingen av den voksne, mens andre ønsket å ivareta barnets behov først. Arbeidet ble opplevd som komplekst og også følelsesmessig krevende og noen ganger kunne det være vanskelig å holde seg følelsesmessig balanserte i møte med de rusavhengige foreldrene.  De mange utfordringene så også ut til å kunne føre til gnisninger mellom ansatte, så ekstra veiledning og støtte er viktig.

Publiserte forskningsartikler:

2018: Rescue the child or treat the adult? Understandings among professionals in dual treatment of substance-use disorders and parenting

2016: Social support available for substance‐dependent mothers from families with parental substance abuse

2014: Substance-dependent women becoming mothers: breaking the cycle of adverse childhood experiences

Publisert: 11. september 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57