Onsdag 29. september var 70 salgs- og skjenkeansvarlige fra kommunene i Agder, Telemark og Vestfold og Buskerud samlet til regionalt alkoholnettverk på Clarion hotel Tyholmen, Arendal. Et av temaene på dagsorden var forebygging av arbeidslivskriminalitet i utelivet. Politiførstebetjent Jan Kåre Eriksen fortalte om hvordan arbeidstilsynet, NAV, skatteetaten og politiet gjennom a-krimsenteret i Kristiansand jobber for å forebygge kriminalitet i arbeidslivet.

Noen opererer i grenseland

Politiførstebetjent Jan Kåre Eriksen holdt innlegg på regionalt alkoholnettverk i Arendal denne uka.

Eriksen ga uttrykk for at det ikke er noe svart/hvitt bilde med tanke på hvordan norske bedrifter forholder seg til lover og regler. De seriøse bedriftene følger lover, regler og inngåtte avtaler, mens andre opererer i grenseland delvis innenfor og delvis utenfor lover, regler og inngåtte avtaler. De kriminelle opererer systematisk utenfor lover og regler.

I utelivsbransjen er det utfordringer med svart omsetning, svart arbeid og andre skatteunndragelser. Det finnes useriøse bedrifter som driver uten servering- og/eller skjenkebevilling. Det avdekkes brudd på arbeidstidsbestemmelser og arbeidsavtaler, uakseptable lønns- og arbeidsforhold, uverdige boforhold, manglende handlingsplaner for HMS, manglende hygieniske forhold. Kriminelle aktører kan opererer i flere bransjer, og skjuler hvem som er reelle eiere av virksomheten.

Forebygging og kontroll

A-krimsenteret har opplysningsplikt til kommunene når det avdekkes lovbrudd i utelivsbransjen, sier Eriksen. Politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene plikter uten hinder av taushetsplikt å gi de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av salgs- og skjenkebevillinger i kommunene. Dersom politiet eller skatte- og avgiftsmyndighetene avdekker forhold som kan antas å ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet, plikter de å informere bevillingsmyndigheten i kommunen. Bevillingsmyndigheten kan da vurdere om det er grunn til eventuelt å inndra salgs- og skjenkebevillingen.

A-krimsenteret gjør ifølge politiførstebetjent Eriksen en to-delt innsats: kunnskapsbygging, og forebygging og kontroll. Det er viktig å veilede utestedene slik at de har den kunnskapen som skal til for å drive innenfor lovens rammer. I tillegg er a-krimsenteret ukentlig ute og gjennomfører kontroller for å avdekke lovbrudd, og ønsker tips og informasjon fra kommunene om konkrete bekymringsfulle forhold ved bedrifter, som det er grunn til å undersøke nærmere.

Kommunene kan kontakte A-krimsentrene og be om at det gjennomføres kontroll i deres kommune, og det kan da organiseres kontroll hvor mange instanser er involvert. Aktuelle kontrollinstanser kan være: Arbeidstilsynet, mattilsynet, skatteetaten, kommunen, politiet og tollvesenet.

A-krimsenteret i Agder ligger i Kristiansand, i Telemark og Vestfold ligger senteret i Tønsberg og i Viken er a-krimsenteret lagt til Oslo.

Publisert: 1. oktober 2021