KoRus-Sør gjennomførte i 2016 en fylkesundersøkelse med Ungdata i begge Agder-fylkene, i samarbeid med fylkeskommunene, Universitetet i Agder og kommunene i Agder. 14 000 ungdommer ble spurt om hvordan det er å være ung i Agder.

Les mer om Ung i Agder 2016

I januar 2017 sendte vi ut en evaluering av prosessen med fylkesundersøkelsen til koordinatorene for Ungdata i Agder-kommunene. Her spurte vi blant annet hvordan den enkelte koordinator opplevde at det var for egen kommune at Agder gjennomførte Ungdata koordinert for alle kommunene, inkludert de videregående skolene, som en fylkesundersøkelse.

Større tyngde

95 % opplevde dette som nyttig. 56 % opplevde dette som svært nyttig, og 39 % som ganske nyttig. Det som ble trukket fram som positivt var at undersøkelsen fikk større tyngde og ble ansett som viktigere når hele fylket var med. «I tillegg til muligheten for sammenligning, blir undersøkelsen betraktet som større og viktigere», skriver en av koordinatorene. «Det å se utfordringsbildet for kommunen og sammenligne med regionen kan være grunnlag for felles satsing og gi synergieffekter. Flere ressurser når vi kommer sammen gir bedre resultater», skrive en annen.

Kjennskapen til Ungdata i kommunene virker å være stor. 100 % av de spurte mener at Ungdata i stor grad oppfattes som et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens folkehelsearbeid. 95 % mener at Ungdata i stor grad er kjent i kommunen og 94 % mener at Ungdata i stor grad oppfattes som å være nyttig for oversiktsarbeidet i kommunen.

Fører til konkrete satsinger

Undersøkelsen har også ført til konkrete satsinger på ungdomstiltak i kommunene. 67 % av respondentene har svart at resultatene fra Ungdata-undersøkelsen har ført til konkrete ungdomssatsninger. Dette vises til tiltak som bl.a. styrking av miljøarbeidertjenesten ved skolen, fokus på sosial ulikhet i kommunen, fokus på psykisk helse og deltagelse, styrking av fritidsaktiviteter og ungdomsklubber og fokus på kjøring i beruset tilstand.

Når det gjelder ungdomsmedvirkning, finner vi at ungdommene i størst grad har vært involvert etter gjennomført undersøkelse. Her svarer 66 % av koordinatorene at ungdommene har deltatt i etterarbeidet i stor eller i noen grad.

Etterlyser flere analyser

KoRus skrev en fylkesrapport i forbindelse med Ung i Agder 2016. 88 % av de spurte men denne er nyttig, men samtidig etterlyses flere analyser, og ønsker om rapporter ned på regionalt/kommunalt nivå.

Det som framheves som det viktigste utbyttet av fylkesundersøkelsen er at den gir en viktig dokumentasjon og et omfattende statistikkgrunnlag som bidrag til oversiktsarbeidet i kommunen. Det blir også framhevet at lokale data er mye mer verdt enn nasjonale data overfor politikerne. Undersøkelsen i stor grad bidratt til å sette fokus på ungdom, levekår og psykisk helse. Muligheten for sammenligning med tidligere tall framheves også som viktig.

Les rapporten her: Ung i Agder 2016 – en evaluering

Publisert: 22. mars 2017