Foto av Helge Fredriksen

Helge Fredriksen, rådgiver i KoRus – Sør, er opptatt av å formidle erfaringer med gode rusforebyggende prosjekter og arbeidsmetodikk i kommunene, og i disse koronatider få fram hvordan denne målgruppen blir ivaretatt.

Skien kommune startet i august 2019 et nytt rusforebyggende prosjekt, i samarbeid med politiet og Konfliktrådet. Ungdommene som får hjelp gjennom prosjektet har en sammensatt problemutfordring, som krever en styrket tverretatlig innsats og nye innfallsvinkler både i utvikling av forebyggende og behandlende tiltak. SLT-koordinator Frøydis Straume, er prosjektleder for UNG+, og forteller om erfaringene så langt.

Helhetlig forebyggende og behandlende tilbud

Straume forteller at kommunen gjennom prosjektet har samlet tre fagenheter for å utvikle bedre og mer helhetlig forebyggende og behandlende tilbud for ungdom med tunge rusproblemer.

Kommunens fagenheter som deltar er enhet for mottak, motivasjon og oppfølgingssenter rus, enhet for forebyggende helsetjeneste og barnevernet. I prosjektgruppen for UNG+ deltar også forebyggende seksjon i politiet, ungdomskoordinator i Konfliktrådet og SLT-koordinator.

– Det er en «en dør inn» for ungdom som ønsker å få hjelp gjennom prosjektet, og det er gjennom Helsestasjon for ungdom hvor et team avgjør hvem som skal få tilbud om oppfølging, sier Straume.

Ungdommer som skal inn i prosjektet må gjennom et intervju, EuroADAD, et strukturert intervjuverktøy for å kartlegge problemer og hjelpebehov hos den enkelte. .

UNG+ jobber helhetlig med de syv livsområder som blir kartlagt gjennom intervjuet: Fysisk- og psykisk helse, sosialt, familie, skole, kriminalitet og bruk av rusmidler.

– Gjennom UNG+ ønsker vi å jobbe forebyggende ved å eliminere eller begrense en uønsket utvikling i nevnte livsområder, og behandlende gjennom å gjennomføre samtaler, veiledning og ruskontroll, sier Straume.

Etter kartlegging henviser UNG+ ungdommene videre til rette hjelpeinstans i kommunen.

Målgruppe for UNG+

Målgruppe for prosjektet er ungdom i alderen 13-20 år som det knyttes alvorlig bekymring til når det gjelder rusbruk, herunder alkoholmisbruk, sinnemestring og psykisk helse. Ungdomsskoleelever som er på ruskontrakt går automatisk inn i prosjektet, og unge som bryter en ruskontrakt er også aktuell målgruppe.

– Ungdom som har gjennomført ruskontrakt, men hvor politiet avdekker ny narkotikabruk, får også tilbud om oppfølging. Det samme gjelder ungdommer med tyngre rusproblematikk som har droppet ut av videregående skole.

Straume understreker at ungdommer som får oppfølging gjennom UNG+ gjør det frivillig. Rekruttering til UNG+ skjer gjennom at ungdom sammen med foreldre møter på Helsestasjon for ungdom og ber om hjelp, i samarbeid med politiet i forbindelse med oppfølging av ruskontrakt, eller at deltakelse i UNG+ er en del av en ungdomsplan i regi av Konfliktrådet.

Oppfølging av den enkelte ungdom

Et team på Helsestasjon for ungdom bestående av tre ansatte koordinerer oppfølgingen av ungdommene i prosjektet. Helsesykepleier Kari Gundersen som jobber i teamet, forteller at de jobber tett sammen og har til vanlig sine treffpunkter på Helsestasjon for ungdom på tirsdager og fredager. Teamet utarbeider en tiltaksplan for den enkelte ungdom som beskriver tiltakene, hvem som gjennomfører tiltakene, og hvor og når de skal gjennomføres. Teamet er fleksible med arbeidstiden for å følge opp den enkelte ungdom.

Den tette kontakten og koordinering av tiltak rundt den enkelte ungdom utføres av den i teamet som har ansvaret for ADAD-kartleggingen. Oppfølgingen foregår både på Helsestasjon for ungdom, skole og andre aktuelle steder utfra ungdommens behov. Det er nært samarbeid med fastlege, psykolog, og noen går til poliklinisk samtale. Innleggelse på sykehuset for rusbehandling er også aktuelt for noen.

Å få et godt møte med hjelpeapparatet

Nettverkskoordinator Mats Solum i UNG+.

Nettverkskoordinator Mats Solum i UNG+-temaet er en travel mann, men hadde tid til en prat innimellom avtaler han hadde med ungdommer i prosjektet. Han sier at det nå er ca. 15 ungdommer under oppfølging i prosjektet.

– Cannabis er det narkotiske stoffet som er mest brukt, men også benzodiazepiner, amfetamin og kokain brukes av flere, forteller han.

Solum sier at flere av ungdommene er tilknyttet barnevernsinstitusjoner og har opplevd tjenestene de mottar som begrensende og at omsorgen, til tross for gode intensjoner, kan oppleves tvangslignende. Uavhengig av hvordan ungdommene kommer i kontakt med UNG+ er tilknytningen til tilbudet frivillig, og aktuelle tiltak i oppfølgingen tar utgangspunkt ungdommenes egne mål.

– Ungdommer som skal inn i UNG+ skriver under en avtale sammen med foresatte om frivillig ADAD-kartlegging og oppfølging. Det tar tid å få etablert et tillitsforhold til ungdommene, sier Solum.

ADAD-kartleggingen er veldig konkret når det gjelder å få ungdommen til å snakke både om oppvekst og familieforhold. UNG+ opplever at flere ungdommer nå av egen vilje tar kontakt og ber om hjelp, og tar dette som et tegn på at de har tillit i miljøet.

På spørsmål om hva som er viktigst å få på plass i livet til ungdommene svarer Solum:

– At ungdommene skal få et godt møte med hjelpeapparatet. Ungdommene trenger voksenpersoner som «står i relasjonene» over tid. UNG+ ønsker å hjelpe ungdommene med å oppleve mening, mestring, få struktur på hverdagen, hjelpe dem til holde på skoletilbudet og engasjere seg i positive fritidsaktiviteter.

Mange som er på institusjon har brutte familierelasjoner, men der hvor familien fungerer er foreldre en viktig samarbeidspart. Ungdommene i UNG+ blir rustestet. Om prøvene er positive, og dersom alternative straffereaksjoner blir avbrutt, blir en ikke slått hendene av, men får tilbud om å fortsette i prosjektet. Rustestene forteller også ungdommen hvilket rusmiddel de har fått i seg. Mange av ungdommene har ønske om «noe mer», og dreie livet i en annen retning.

Solum sier at han alltid er tilgjengelig for ungdommene som han jobber med pr. telefon. Han jobber fleksibelt til alle tider av døgnet, også i helgene. Aktiviteten i prosjektet går stort sett som normalt i disse koronatider, selv om noen personellressurser på Helsestasjon for ungdom er omdisponert til blant annet koronaprøvetaking.

Ungdommer møter dedikerte «voksne med gnist»

Ungdomskoordinator Kirsti Gauslaa har ansvar for å følge opp ungdom som har ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff i regi av Konfliktrådet. Hun synes UNG+ er en flott metode å møte ungdommer som sliter med rus og kriminalitet. Fem ungdommer som er under ungdomsoppfølging fra Konfliktrådet, får også oppfølging gjennom UNG+ som en del av en ungdomsplan. Utfordringen for disse ungdommene er narkotikalovbrudd, vold og annen kriminalitet.
– Det som er nøkkelen til å få i gang positive endringsprosesser er at ungdommene gjennom UNG+ møter dedikerte «voksne med gnist». Det som er viktig for ungdommen er å bli sett og lyttet til, og at de voksne er tilgjengelig og følger opp på ettermiddag/kveldstid og i helger, sier Gauslaa.

Hun erfarer i sin rolle som ungdomskoordinator økt bruk av narkotika i ungdomsmiljøene, også sterkere stoffer. Flere ungdommer bagatelliserer bruk av narkotika, og finner ingen mening i å slutte. For disse ungdommene er det vanskelig å nå inn med hjelpetiltak, og her er UNG+ et bra tilbud. I forbindelse med koronapandemien er mange dagtilbud for ungdom med rusutfordringer stengt. De får ikke den daglige kontakten med voksne gjennom skolen, og mange blir sittende ensomme hjemme.
———–

Kommentar fra Helge Fredriksen:
UNG+ har bare vært i drift i 8 måneder, men har på kort tid bygd gode relasjoner til grupper av ungdom med tung rusproblematikk som en tidligere ikke har lyktes å nå inn til med hjelpetiltak. Denne form for tett jobbing med enkeltungdommer krever engasjement, tid og tålmodighet fra de ansattes side for å få resultater. Dette er etter mitt skjønn vel anvendt bruk av ressurser fra kommunens side, og sett utenfra bør dette prosjektet tilføres mer personellressurser for å møte behovet for tett oppfølging av disse ungdomsgruppene.

Publisert: 17. april 2020