Ragnhild Thoner er spesialrådgiver i samarbeid og utvikling i de tre kompetansesentrene RBUB Øst og Sør, RVTS Sør og KoRus Sør. Foto: RBUP/Karin Beate Nøsterud

Tekst: Trine Løndal (RBUP), Siri L. Thorkildsen (RVTS Sør) og Anne-Cathrine Reuterdahl (KoRus Sør)

– Et samarbeid mellom fagpersoner fra RBUP Øst og Sør, KoRus Sør og RVTS Sør har pågått i mange år, men vi ønsket å gå et steg videre i Samarbeid Sør, forteller Ragnhild Thoner, spesialrådgiver i samarbeid og utvikling i de tre kompetansesentrene. Thoner inngår i teamet som arbeider med samordnet innsats til tjenester og kommuner i region sør.

Mer samlet og koordinert

RBUP Øst og Sør, RVTS Sør og KoRus Sør ønsker å styrke tjenestenes kompetanse innen psykisk helse, rus- og traumefeltet. Vi skal være en tjeneste for tjenestene og for den forebyggende virksomheten i kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet.

– Vi skal gi bedre leveranser sammen, enn det vi får til hver for oss, forteller Thoner.

Når vi er mer samlet og koordinert, skal det også bli lettere for tjenestene å kontakte oss og få riktig hjelp.

Kommunene skal slippe å lete

Anne-Cathrine Utsigt, virksomhetsleder i KoRus Sør.

Anne-Cathrine Utsigt, virksomhetsleder i KoRus Sør, er veldig glad for dette samarbeidet, og betegner Samarbeid Sør som vår interne struktur for bedre tverrfaglig samarbeid.

Hun mener dette samarbeidet vil bety mye for kommunene som mottar våre tjenester.

– Kommunene skal ikke være de som må lete seg frem i kompetansemiljøet for å få riktig hjelp, det skal vi hjelpe dem med ved å være samkjørte og samhandle, sier Utsigt.

Selv om vi har samarbeidet i flere år, har vi nå tatt samarbeidet et steg videre, mener hun.

–  Vi har gått fra å tenke samarbeid, til å faktisk gjøre det. Vi har tatt erkjennelsen av at vi er bedre sammen enn hver for oss til et nytt nivå ved å investere tid og ressurser i å utvikle oss sammen, sier Utsigt.

Flere spennende samarbeidsprosjekter

Prosjektene i Samarbeid Sør inkluderer per nå nettsiden godtjenestestøtte.no, Bedre Tverrfaglig Innstats, Ungdata, Program for folkehelse, felles kommunikasjon og samordnet innsats til tjenester.

– I samarbeidsavtalen er det beskrevet noen målsetninger med samarbeidet, og ønsker om at noen særlige satsningsområder velges ut i avtaleperioden som varer til 2023. Den har en struktur som sikrer god lederforankring, mobiliserer sentralt fagpersonell og sikrer oppfølging, utvikling og læring på tvers av sentrene, sier Ragnhild Thoner.

– Jeg mener dette er en robust samarbeidsavtale som vil bidra til økt samordning og ressursutnyttelse i regionen, i henhold til forventninger fra oppdragsgiver, sier hun.

God oppslutning og gode resultater

Det er totalt seks aktive arbeidsgrupper på tvers av kompetansesentrene. De arbeider med fagutvikling og samordner sin innsats til tjenestene, og møtes årlig for erfaringsdeling og inspirasjon.

Ved den årlige erfaringssamlingen i november 2019, ble resultater og merverdi av samarbeidet vist fram.

– Flere arbeidsgrupper har oppnådd resultater som overgår det forventede. Hver av gruppene fikk beskrive sine fremtidsdrømmer for fagområdet. Gruppene hadde planer for kvalitetsforbedring og videreutvikling, og alle ønsket samarbeid på tvers av faggruppene, forteller Thoner.

På samlingen la kommunikasjonsmedarbeiderne fra alle sentrene fram forslag til en felles logo og design for «Samarbeid Sør».

– Med det ser vi muligheter for samordnet informasjon og kommunikasjon ut til tjenestene og befolkningen (brukere og samarbeidspartnere), og vi har fått illustrert hvordan vi i regionen kan samordne forespørsler fra tjenester ut ifra idéen om «en dør inn», sier Thoner.

Godtjenestestøtte.no

Nettressursen godtjenestestøtte.no, som er utviklet av Samarbeid Sør, skal bidra til å realisere målsetningen om å samordne kompetansesentrenes arbeidsform, slik at de fremstår koordinerte når de samarbeider med tjenester i kommunen. Nettressursen er for medarbeidere ved sentrene, som de kan benytte når de skal samarbeide om tjenestestøtteoppdrag i tjenester i region sør.

Godtjenestestøtte.no er et såkalt beslutningsstøtteverktøy som kan benyttes for å sikre struktur, innhold og innsats knyttet til kvalitet-, fag og tjenesteutvikling. Det beskriver sentrale aktiviteter og gir forslag til hvordan arbeidet kan gjennomføres ved hjelp av enkle prosessverktøy.

Ressursen bygger på oppdatert kunnskap innenfor implementeringsforskning, og er forankret i en styrkebasert tenkning rundt fag- og tjenesteutvikling. Betydningen av gode prosesser for å mobilisere deltagerne fra tjenestene til å implementere ny kunnskap i egen organisasjon er spesielt vektlagt. Arbeidsformene tar utgangspunkt i tjenestens styrker og ressurser slik at organisasjonen via deltagerne mobiliseres til å løfte ny kunnskap over i egen praksis og tjeneste.

Samarbeid Sør ønsker, i samarbeid med noen tjenester, å utvikle tilsvarende verktøy til kommunale ledere når de jobber med utviklingsarbeid i egen organisasjon.

Se video som forklarer hvordan og hvorfor godtjenestestøtte.no skal brukes av kompetansesentrene i region sør:

GOD TJENESTESTØTTE from RVTS Sør on Vimeo.

Publisert: 1. april 2020

Sist oppdatert: 3. april 2020 kl. 13:34