Helsemyndighetene ønsker å styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og behandle vold i nære relasjoner. På bakgrunn av dette har RVTS og KORUS utviklet kunnskapsmoduler knyttet til rus og vold-tematikken. Dette er spesielt rettet mot ansatte i rus- og psykisk helsetjenester, både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Egen nettportal

Kunnskapsmodulene består av læringsressurser og annet relevant fagstoff, og er tilgjengelig på nettportalen www.rusogvold.no. Her finner du informasjon om integrert behandling for rus- og voldsproblematikk.

Det er laget 6 kunnskapsmoduler:

  1. Grunnmodul rus og vold
  2. Integrert behandling rus og vold
  3. Anabole androgene steroider
  4. Motiverende intervju i møte med voldsutsatt- eller utøver
  5. VR-basert simulering av integrert behandling rus og vold
  6. Basiskartlegging rus og vold.

Noen av kunnskapsmodulene kan gjennomføres som e-læring og andre er workshop-moduler. For ledere er det utviklet eget materiell som kan bidra til å understøtte implementering. I tillegg til modulene som ligger på nettportalen, tilbyr også KORUS Sør og RVTS Sør kompetanseutviklingsprogram som AvHoldtUng.

Et mer helhetlig tilbud

Målsettingen med www.rusogvold.no er at virksomheten skal få styrket kompetansen om et mer helhetlig tjenestetilbud. Dette er i tråd med opptrappingsplanene for rusfeltet og vold og overgrep, der det anbefales å se psykisk helse, rus og vold mer i sammenheng. Med integrert behandling menes en helhetlig, samordnet og koordinert behandling rettet mot samtidige problemer.

Å bygge gode hjelpetjenester som ivaretar og styrker den enkelte til å mestre livet, krever kunnskap og kompetanse. Det krever mot og trygghet, refleksjon og en god og ivaretakende arbeidskultur. Slike hjelpetjenester trenger bred tverrfaglig kompetanse, hvor brukerkunnskapen og medvirkningen er like sentral som annen kompetanse.

Rus, og psykisk helse tjenester skal tilby integrert behandling eller hjelp til mennesker med disse livsutfordringene. Det betyr hjelp på samme tid og sted for de ulike problemene. Det betyr blant annet at vi må løfte fram de ulike vanskene, og ikke bagatellisere eller unnlate å ta tak i for eksempel rusproblemer når mennesker sliter med andre psykiske utfordringer. Vi ønsker at hjelpere der ute skal «bli glade i» både rus og vold – altså like å jobbe med utfordringer knyttet til det. Gjennom det, og ved hjelp av påfyll av kunnskap og fokus på kompetanseutvikling innenfor disse fagområdene, tror og håper vi at tjenestene skal kunne tilby enda bedre hjelp i årene som kommer.

Ved interesse ta kontakt med KORUS Sør eller RVTS Sør

Publisert: 13. oktober 2021