KONTAKTET DIREKTE: Kjersti Lekve fa Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Hilde Jeanette Løberg fra KORUS Sør jobber sammen om et prosjekt med fokus på ungdom, rus og psykisk helse. I flere tilfeller har ungdommene selv tatt kontakt for å få relevant og troverdig informasjon om rus og rusmidler.

Norsk ungdom har det bra. Det er hovedkonklusjonen i årets Ungdata-rapport. De aller fleste melder om aktive liv, gode venner og gode relasjoner til foreldre og familie. Samtidig har det over flere år vært en tydelig nedgang i antall unge som deltar i organiserte fritidsaktiviteter, flere sier de mistrives eller kjeder seg på skolen og andelen som har brukt cannabis og andre stoffer øker.

Blant elever i tredje trinn på videregående skole, sier 26 prosent av guttene og 16 prosent av jentene at de har brukt hasj eller marihuana i løpet av det siste året. Når det gjelder andre narkotiske stoffer, melder 14 prosent av guttene og 6 prosent av jentene om det samme.

Vi er ikke overrasket over tallene, og resultatene bekrefter mye av det vi ser og hører. Det er også tydelig at dette er et tema ungdommen selv er veldig opptatt av og vi har i flere tilfeller blitt kontaktet direkte av dem med forespørsel om å bidra med relevant og troverdig informasjon om rus og rusmidler, sier Hilde Jeanette Løberg i KORUS Sør.

I samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune har KORUS blant annet bidratt inn i flere skolesamlinger med rus som tema, der både elever, lærere og foreldre har vært involvert. I tillegg blir det nå jobbet med utviklingen av et helt nytt undervisningsopplegg knyttet opp mot NRK-serien RUS, og det jobbes også med å etablere en egen ungdomsmedvirkningskonferanse om rus og psykisk helse.

Slik vi ser det er ungdomsmedvirkning helt avgjørende for at vi skal nå ut. Det er også veldig nyttig å jobbe med den fagkompetansen og det kontaktnettet som finnes i KORUS. Sammen kan vi bidra til å øke kunnskapen til de voksne som er i kontakt med ungdommen og ungdommen selv, bidra til at lærerne får ressurser til å ta tak i problemet, og få på plass rutiner for forebygging og akuttiltak. Målet vårt nå er å få på plass et eget fagnettverk med fokus på rus og psykisk helse sammen med de videregående skolene, sier Kjersti Lekve, prosjektleder i fylkeskommunen.

Annerledes i Agder

I vår region er Ungdata i år gjennomført i Agder. Her er andelen som har brukt cannabis betydelig lavere blant gutter i tredje klasse på videregående skole enn i resten av landet, og totalt 17 prosent sier de har brukt cannabis en eller flere ganger det siste året. For jentene er andelen som har brukt cannabis på nivå med resten av landet (15 prosent). Når det gjelder andre rusmidler, er tallene på 11 prosent blant gutter i tredje klasse og fire prosent blant jentene.

Vil du vite mer om dette temaet? Meld deg på Ungdata-konferansen i Agder 9.-10. november.

Ungdata-undersøkelsen blir utført i samarbeid mellom Velferdsforskingsinstituttet NOVA ved OsloMet, KORUS og lokale kommuner og fylkeskommuner.

Les mer på Ungdata.no

 

Publisert: 19. august 2022