Ledelsen for psykisk helsetjeneste og rusomsorg i Porsgrunn kommune utenfor «Feiselvei 3». Fra venstre: Mikael Bøen, Heidi Ekornrød Pedersen og Liv Tvegård Kjørholt. Foto: Helge Fredriksen.

Helsedirektoratet er bekymret for at belastningen på kommunens helsetjenester i forbindelse med bekjempelse av koronapandemien vil kunne føre til reduserte hjemmetjenester og lavterskeltilbud til personer med rus- og psykiske lidelser. Personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse blir regnet som høyrisikogrupper med tanke på å bli smittet av koronaviruset på grunn av egen helsetilstand. De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre.

KoRus Sør ønsket å få oversikt over utfordringene fra kommunenes ståsted, og hvordan de møter situasjonen med praktiske tiltak. Ved «Fleiselvei 3», som er Porsgrunn kommunens midlertidige botilbud for personer uten bolig, møtte vi virksomhetsleder Heidi Ekornrød Pedersen, Mikael Bøen, leder av kommunens rusteam, og Liv Tvegård Kjørholt, avdelingsleder for psykisk helsetjeneste.

Kommunikasjon med brukerne

Porsgrunn kommune har et rusteam som blant annet gir individuell oppfølging og behandling av personer med rusproblematikk. Leder Mikael Bøen sier det er utfordrende å kommunisere med brukerne i dagens situasjon, og samtidig ivareta sikkerhet med tanke på smittevern. Kommunen behandler imidlertid som før fortløpende søknader om rusbehandling.

– Den første brukerkontakten er nå pr. telefon, og ikke fysisk oppmøte. Deretter foretas hjemmebesøk hos brukeren, og i dagens situasjon møtes en ofte til samtaler mens en tar en gåtur. Mange brukere er også redd for å bli smittet av korona, og vi blir i fellesskap enige om hvordan vi kan møtes på en trygg måte, forteller Bøen.

Gir hjelp til brukerne hjemme

Heidi Ekornrød Pedersen forteller at kommunen har en ambulerende bo- og oppfølgingstjeneste som møter brukere med rus- og psykiske lidelser i deres hjem, og hjelper til med gjøremål som den enkelte selv har vanskeligheter med å gjennomføre.

– Denne tjenesten fungerer som normalt, men før kommunens ansatte møter brukeren spør vi på forhånd hvilken kontaktflate brukeren har med rusmiljøet, slik at vi kan ta nødvendige forholdsregler med tanke på smittevern. Vi følger de vanlige smittevernrådene om å holde avstand og ha god håndhygiene. De ansatte har annet smittevernutstyr i bakhånd om nødvendig, sier Pedersen.

Hjemmesykepleien reiser ut til mange brukere for utdeling av LAR-medisiner, og opptrer som normalt hvis det ikke er mistanke om at noen er smittet av korona. Sykepleiere og vernepleiere har faste renholdsrutiner som de følger ved gjennomføring av medisinering.

Botilbud til bostedsløse

Porsgrunn kommune har i «Feiselvei 3» et midlertidig botilbud for personer som har havnet i akutt bolignød. Det er muligheter for å ta et bad, og for vask av tøy. Ansatte står for en enkel matservering, som blir tilberedt under strenge hygienetiltak på kjøkkenet.

– Botilbudet er i disse korona-tider døgnåpent, og vi har kapasitet til å ta imot flere, sier Pedersen. Kommunen har også mulighet til å innkvartere bostedsløse i midlertidige gjennomgangsboliger med en botid inntil 3 måneder.

Hjelpeapparatet har kontakt med noen rusavhengige uten fast bopel, som overnatter på bopel hos andre rusavhengige. Disse benytter seg ofte av tilbudet på dagaktivitetssenteret.

Dagaktivitetstilbud for rusmiddelavhengige

Kommunen har et dagaktivitetssenter for rusmiddelavhengige med tilbud om matservering, muligheter for dusj og vasking av klær, og for å gi veiledning og være tilgjengelig for samtaler. I forbindelse med Korona-pandemien er dette tilbudet stengt. Brukerne får i stedet tilbud om å hente frokost og lunsj på sentret hver dag. Maten er pakket inn i «take away»-bokser. 15-20 brukere gjør seg nytte av tilbudet. Kjøkkenet til kafeen på Kirkens bymisjon lager matrasjonene som blir delt ut.

De fleste kafeer og lavterskeltilbud i regi av frivillige organisasjoner i Porsgrunn er nå stengt. Kirkens bymisjons arbeidstiltak «I jobb» går som normalt, og gir et arbeidstilbud til 10-12 brukere. Evangeliesenteret deler ut poser med tørrmat til trengende.

Les om «I jobb»-tilbudet: – Jobben gir livet innhold og verdighet

Feltpleie og smittevern

Helsesykepleier Anne Stenberg i dialog med bruker. Foto: Helge Fredriksen.

I Feiselvei 3 holder også feltpleien til. Her kan rusmiddelavhengige over 18 år få hjelp til enkle sykepleieoppgaver, råd og veiledning, sårstell og samtaler med feltsykepleier.

Her møter vi feltsykepleier Anne Stenberg som sier at en viktig del av jobben er å gi smitteforebyggende informasjon, utdeling av rent brukerutstyr, mottak av brukt brukerutstyr, og gi veiledning i injeksjonsteknikk og hygiene. Feltpleien deler også daglig ut LAR-medisin.

– Kommunikasjon med brukeren foregår nå gjennom et vindu, mens brukeren står på utsiden. Deretter slipper en og en bruker inn av gangen. Vi kan ikke se noen endringer i brukergruppa med tanke på at flere brukere har rusabstinenser i mangel på narkotika. Brukere gir uttrykk for at det er god tilgang på heroin, og vi ser små endringer i forhold til tilgjengelighet på narkotika, sier Stenberg.

Utfordringer i forhold til behandlingstilbud

Kommunen har ikke fått noen tidlige utskrivninger fra rusbehandlingsinstitusjoner på grunn av koronaforebyggende tiltak i behandlingsapparatet.

Det er imidlertid endringer i rutiner for avrusning. Kapasiteten for avrusningsplasser på sykehuset blir forbeholdt brukere som trenger øyeblikkelig hjelp og som skal tvangsinnlegges. I tillegg er det iverksatt en ordning med avrusning i hjemmet, hvor brukeren avruses under tett oppfølging og kontroll fra spesialisthelsetjenesten.

Beredskapsplan under pandemien

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har laget en beredskapsplan for psykososialt krisearbeid, og for hvordan vi skal møte en situasjon hvor mange ansatte blir korona-smittet eller blir satt til å gjøre andre tjenester, forklarer virksomhetsleder Pedersen.

– Enheten har et kartleggingsverktøy hvor vi foretar en risikovurdering av den enkelte brukers hjelpebehov. Brukerne deles inn kategorier mild, moderat og alvorlig. Utfra denne risikovurderingen foretas det prioriteringer hvis det oppstår en krisesituasjon, sier Pedersen.

Elementer i risikovurderingen er brukerens historikk, nåsituasjonen, informasjon fra NAV og hvilket nettverk brukeren har rundt seg. Det blir laget en selvhjelpsplan for den enkelte bruker.

Publisert: 1. april 2020