Av: Telemark Fylkeskommune

Last ned rapporten: Ung i Telemark 2018

Det er godt å vokse opp i Telemark

Ungdata-undersøkelsen «Ung i Telemark 2018» viser at de aller fleste har et godt og tillitsfullt forhold til foreldrene sine, de har nære venner de kan stole på og bare et lite mindretall blir plaget eller mobbet av andre ungdommer. 9 av 10 trives på skolen, og nesten like mange føler at lærerne bryr seg om dem. De aller fleste føler seg trygge i nærområdet sitt, og er fornøyde med stedet der de bor. Sammenlikner vi med undersøkelsen i 2015, er det flere i 2018 som svarer at de ønsker å bo i kommunen sin når de blir voksne. Ungdommenes fritid kjennetegnes av organiserte fritidsaktiviteter, trening, sosiale medier, dataspill og kontakt med andre ungdommer, enten fysisk eller via nett og mobil. De aller fleste har god fysisk og psykisk helse, og er optimistiske med tanke på framtida.

Systematiske forskjeller etter familiens sosioøkonomiske status

Samtidig er det noen utviklingstrekk som er verdt å merke seg. For det første viser Ungdata-undersøkelsen at ungdommer fra familier med lav sosioøkonomisk status har et mer problematisk forhold til foreldre og venner, trives dårligere på skolen, oftere har fysiske og psykiske helseplager, er mer pessimistiske med tanke på framtiden, sjeldnere deltar i organiserte fritidsaktiviteter og bruker mer av fritiden sin foran ulike skjermer, enn ungdom som vokser opp i familier med høy sosioøkonomisk status.

Endringer i skolehverdagen og lavere framtidstro

For det andre er det tegn til mindre framtidsoptimisme og lavere skoletrivsel. Andelen som tror de vil bli arbeidsledige er høyere i 2018 enn i 2015, og det er færre som tror de vil få et godt og lykkelig liv. Selv om flere enn 9 av 10 ungdommer trives på skolen, er det i nesten alle kommuner og på nesten alle videregående skoler færre som svarer at de trives på skolen i 2018 sammenliknet med 2015. Det er også flere som svarer at de kjeder seg eller ofte gruer seg til å gå på skolen. Andelen ungdomsskoleelever som rapporterer at de blir plaget og frosset ut av andre økt noe fra 2015 til 2018. Økningen ser vi både blant gutter og jenter.

Ungdommenes fritid er i endring

For det tredje har måten ungdommer omgås andre jevnaldrende endret seg betydelig fra 2015 til 2018. Det er langt færre som møter hverandre fysisk, enten ute eller hjemme hos hverandre, mens langt flere svarer at de er sosiale via nett eller mobil. Ungdommenes skjermbruk har også økt betydelig fra 2015 til 2018, både blant gutter og jenter, og på alle klassetrinn. Til tross for økt tid brukt på skjermaktiviteter, er andelen som deltar i organiserte fritidsaktiviteter på et stabilt, høyt nivå.

Alkohol- og hasjbruken øker og flere er involvert i problematferd

For det fjerde er det flere tegn på et brudd i den skikkelighetstrenden som vi har sett prege norsk ungdom de siste 10–15-årene. Både andelen som drikker alkohol og røyker hasj er høyere i 2018 enn i 2015. Det er også flere som svarer at det gir status i vennemiljøet å drikke seg full eller å røyke hasj. Selv om de færreste er involvert i ulike former for problematferd, har andelen gutter som har begått minst 10 regelbrudd det siste året økt på alle klassetrinn. Samtidig er det nesten ingen ungdommer som røyker lengre, og andelen som snuser daglig har gått betydelig ned siden 2015.

Til slutt har omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager økt fra 2015 til 2018. Dette gjelder både gutter og jenter.

Mange av utviklingstrekkene i Telemark ser vi også i de nasjonale Ungdata-tallene.

Om undersøkelsen

Ung i Telemark 2018 er en levekårsundersøkelse som ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Telemark våren 2018. Mer enn 10 000 elever svarte på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 91% i ungdomsskolen og 79% i videregående skole. Dette er andre gangen Telemark gjennomfører undersøkelsen. Første gang var i 2015.

Undersøkelsen gir en bred oversikt over oppvekstsituasjonen til ungdom i Telemark. Den dekker temaer som familie, venner, skole, fritid, mobbing, psykisk og fysisk helse og bruk av tobakk og rusmidler.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, kommunene i Telemark, Universitetet i Sørøst-Norge og kompetansesenter rus – region sør (KoRus – sør). Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har det faglige ansvaret for ungdataundersøkelsen.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker resultater fra ungdataundersøkelsen.

Ingvild Vardheim, spesialrådgiver i KoRus – Sør, tlf: 97531349

Asle Bentsen, spesialrådgiver i KoRus – Sør, tlf: 91697561

Les mer om Ungdata i Telemark

Publisert: 20. november 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57