Eli Marie Wiig, seniorrådgiver i KORUS Sør og fagansvarlig for konferansen.

Med et foredrag som har fått tittelen «Øl får meg til å føle meg slik jeg burde føle meg uten øl,» utfordrer trolig forfatter Vigdis Hjort mange av de 400 deltakerne som i år stiller på konferansen Barnet & Rusen. For det er først og fremst de vanskelige opplevelsene knyttet til rusbruk i familien som diskuteres når Blå Kors Borgestadklinikken og KORUS Sør inviterer til samling i Sandefjord fra 27. – 29. september.

For noen av foredragsholderne handler det om personlige historier, fra det å vokse opp i en familie der foreldrene er rusmisbrukere, til egenerfaringer som bruker eller rollen som foresatt til et barn som har fått alvorlige skader som følge av mors alkoholbruk i svangerskapet. De personlige historiene får følge av innlegg fra forskere, leger, psykologer og andre fagpersoner med spesialkunnskap på området.

– Jeg tror mange av de som deltar i år vil få seg en aha-opplevelse og økt dybdekunnskap når det gjelder konsekvensene bruk av alkohol og andre rusmidler kan få allerede tidlig i svangerskapet. Dette er noe det forskes stadig mer på og som mange ikke tenker på når de for eksempel er i en fase der de planlegger å få barn, sier Eli Marie Wiig, seniorrådgiver i KORUS Sør og fagansvarlig for konferansen.

Hun tror behovet for kunnskap er stort, og opplever at de som jobber på feltet setter pris på en arena der de kan lære, diskutere og møte andre som jobber med tilsvarende oppgaver.

– Rus kan rive familier i fillebiter, og for barna, som kanskje sliter med å forstå hva det er som skjer og hvorfor mor og far forandrer seg, kan det være ekstra vanskelig. Mange opplever vold, seksuelt misbruk og ulike former for omsorgssvikt som følge av foreldrenes rusbruk, og tar med seg alvorlige traumer og skader videre inn i voksenlivet. Vi ser at flere av deltakerne på Barnet & Rusen er gjengangere og tror de opplever dette som et viktig sted å være for å få faglig oppdatering og ny kunnskap på feltet de jobber med til daglig, sier Wiig.

Anne-Kristin Imenes, psykologpesialist, KORUS Sør

SE HELE PROGRAMMET HER

Utfordrende å avdekke

Å snakke med barn om utfordringer på hjemmebane kan være krevende. Nettopp derfor er det vanskelig å avdekke problemene tidlig. Det er noe Anne-Kristin Imenes, psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi fra KORUS Sør har jobbet mye med, og et tema hun vil dele mer om på årets konferanse.

– Vi vet at mange barn i dag lever i hjem med store utfordringer knyttet til rus uten at de blir fanget opp av hjelpeapparatet. I mange tilfeller handler det om at barnet selv lar være å dele informasjon fordi det er redd og ønsker å beskytte familien. Derfor er det aller viktigste vi gjør som fagpersoner å jobbe for å gjøre oss fortjent til barnets tillitt. Bare da kan vi få en ordentlig forståelse og innsikt i utfordringene det enkelte barn står i, sier Imenes.

Sammen med organisasjonen Barn av rusmisbrukere har hun laget verktøyet «11 på», som består av 11 spørsmål som kan virke som en inngangsport for å få i gang en samtale med et barn.

Psykolog Helle Lindgaard

Konsekvenser av cannabisbruk

De siste årene har det vært stadig mer debatt knyttet til cannabisbruk, både i Norge og i resten av verden. Det er noe den danske psykologen Helle Lindgaard er spesielt opptatt av. Hun mener barna i mange tilfeller blir glemt i denne debatten.

– En av utfordringene for barn knyttet til foreldres cannabisbruk er at de ofte mangler et språk for å snakke om det. De merker at det er noe som endrer seg, men vet kanskje ikke hva det er og får kanskje beskjed om at det ikke er et problem. Mens alkoholbruk er mer kulturelt akseptert og brukes i sosiale sammenhenger og som lovlig hygge, er det mer hemmelighet rundt bruk av cannabis, derfor snakker vi om det på en annen måte, sier Lindgaard, som likevel er skeptisk til legalisering.

– For barnet har det ikke så mye å si om stoffet er kjøpt illegalt eller ikke. Vi vet at når det er legalt også kan oppstå misbruk. En annen fare når det er legalisert er at det kan oppfattes som ufarlig. Ny forskning har vist at den gruppen som vokser hurtigst når det gjelder cannabisbruk i USA er gravide, fordi de opplever at å røyke cannabis hjelper mot kvalme, sier Lindgaard.

FAKTA:

Barnet & Rusen
Barnet & Rusen arrangeres av KORUS Sør og Blå Kors Borgestadklinikken fra 27. – 29. september. Arrangementet har nesten 400 deltakere og foregår på Scandic Park Sandefjord. Målgruppen er fagfolk fra kommune- og spesialhelsetjenesten som jobber med barn, familier, pårørende og gravide. På årets konferanse deler flere av landets fremste eksperter på området blant annet innsikt om temaer som rusbruk i svangerskapet, cannabis og foreldrerollen, barn som pårørende og barnesamtaler.

KORUS Sør
KORUS Sør er et kompetansesenter på rusfeltet som formidler og bygger opp rusfaglig kompetanse i Vestfold og Telemark, Agder og deler av Viken (tidligere Buskerud). Vi er opptatt av konsekvensene rusmiddelbruk får for den enkelte, familien og andre berørte, og tilbyr tjenester til ansatte i kommuner, spesialhelsetjenesten, frivillige organisasjoner og andre aktører på rusfeltet. KORUS eies av Blå Kors Borgestadklinikken og finansieres gjennom et årlig tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet.

Blå Kors Borgestadklinikken
Blå Kors Borgestadklinikken har to avdelinger i Skien med til sammen 64 døgnplasser og en ruspoliklinikk. Klinikken er særlig kjent for sin spesialkompetanse på behandling av gravide og småbarnsforeldre med rusproblemer, men har et stort spekter av tilbud innen rus- og avhengighetsbehandling. Pasientene er i alderen 0-80 år.

KONTAKT:

Eli Marie Wiig, seniorrådgiver, KORUS Sør
991 65 668
Eli.wiig@korus-sor.no

Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist, KORUS Sør
907 55 410
anne-kristin.imenes@korus-sor.no

Bjørn Runar Foss Sodeland, kommunikasjonsrådgiver, KORUS Sør
456 61 232
bjorn.sodeland@korus-sor.no

Hilde Evensen Holm, kommunikasjonsansvarlig, Blå Kors Borgestadklinikken
478 26 037
hilde.holm@borgestadklinikken.no

Publisert: 23. september 2022