Etter hvert kommunestyrevalg skal politikerne drøfte alkoholpolitikken, og rullere kommunenes alkoholpolitiske retningslinjer. På en konferanse denne uka i Kristiansand redegjorde saksbehandlerne Ine Merkesvik og Anne Mette Silbodal for arbeidet med fornyelse av de alkoholpolitiske retningslinjer i Tønsberg kommune. Disse skal til politisk behandling i våren 2020.

Vil begrense skader

Tønsberg kommunens målsetting med alkoholpolitikken er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære, og bidra til et aktivt forebyggende arbeid i kommunen.  Kommunen ønsker å gi innbyggerne i Tønsberg en kontrollert tilgjengelighet på lovlige alkoholholdige varer innenfor gjeldende regler.

Ved vurdering av om en skjenkebevilling bør gis, vil kommunen blant annet legge vekt på antallet salg- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, aldersgrenser, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, og hensyn til lokalmiljøet for øvrig.

Bevillingsperioden

Helge Fredriksen fra KoRus – Sør gikk gjennom alkohollovens bestemmelser om bevillingsperioden. Skjenkebevillinger gjelder for 4 år av gangen, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Skjenkestedene må derfor søke kommunen om fornyet bevilling, og nye bevillingsvedtak må være vedtatt senest 30.september 2020.

Kommunepolitikerne har likevel adgang til å la bevillingene som allerede er innvilget av forrige kommunestyre fortsette å gjelde for en ny periode på 4 år, med dette kan først gjøres når kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken.

Andre temaer som ble framlagt og drøftet på konferansen var alkoholreklame, vandel på serveringssteder, hvordan forebygge narkotika på skjenkesteder og klagebehandling i skjenkesteder. Spesialrådgiver Nina Sterner, KoRus-Sør framla sin masteroppgave: «Ja, hva fader skulle jeg ha gjort om jeg ikke var her da.» Et helsefremmende blikk på puben som sosial arena. Konferansen ble arrangerte i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Agder, Vestfold og Telemark og KoRus – Sør.

Publisert: 27. november 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56