De fleste skjenkesteder har stengt, etter at Helsedirektoratet besluttet å stenge alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat og hvor kan holde minst en meters avstand. (Foto: Amie Johnson on Unsplash)

Tekst: Rådgiver Helge Fredriksen og  spesialrådgiver Nina Sterner, KoRus Sør

Skjenkesteder i Vestfold og Telemark har fulgt myndighetens råd om å holde stengt for å forebygge koronasmitte. Dette har medført at skjenkesteder har blitt sittende inne med store varelager som de ikke får solgt. Flere skjenkesteder har vurdert muligheten for å selge ølet, ved å levere det hjem til folk. Dette er en ny situasjon, og flere kommuner er ute etter å finne løsninger for å hjelpe skjenkestedene.

På grunnlag av flere henvendelser, har KoRus Sør og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sett på hvilke muligheter kommunene har for å selge ut sitt varelager med øl.

Midlertidig salgsbevilling for hjemkjøring av øl

Et godt eksempel på hvordan kommune og skjenkesteder kan løse utfordringen i praksis finner vi i Kragerø. Der har formannskapet innvilget en søknad fra utestedet Stopp En Halv om midlertidig endring av skjenkebevilling til salgsbevilling for alkohol klasse 1.

Bakgrunn for søknaden er at skjenkestedet har et stort varelager som de ønsker å få solgt for å redusere tapet av omsetning i forbindelse med at de må holde skjenkestedet stengt. Vedtaket i formannskapet gjør at Stopp en Halv kan selge øl i klasse 1 fra skjenkestedet eller kjøre hjem til folk etter mottatt bestilling pr. telefon.

Som vilkår for den midlertidige salgsbevillingen sier kommunen at salg og hjemlevering av alkohol må skje innenfor de gitte salgstidene. Det må være en aktiv alderskontroll ved hjemlevering. Denne dokumentasjonen må kunne framlegges ved kontroll. Salg av alkoholholdige varer skal foregå i samsvar med alkohollovens bestemmelser og lokale bestemmelser i Kragerø kommune.

Stopp En Halv melder fra til kommunen når omgjøringen av bevillingene skal reverseres. Denne muligheten til midlertidig omgjøring av bevilling kan også være aktuell for andre skjenkesteder i Kragerø. I Larvik vurderer skjenkesteder også mulighetene for hjemlevering.

Skjenke- eller salgsbevilling

Et skjenkested med skjenkebevilling har etter alkoholloven ikke anledning til både å skjenke og selge ut øl til privatkunder fra samme lokale. Den alkoholholdige drikken som kjøpes på et skjenkested, må konsumeres i skjenkelokalet.

Ifølge alkoholloven kan ikke en salgsbevilling utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale. Dette betyr at det ikke kan gis salgsbevilling til lokaler hvor det allerede foreligger en skjenkebevilling, og omvendt. For at et skjenkested skal kunne selge varelageret av øl ut til privatkunder må en først si opp den kommunale skjenkebevillingen, og deretter i denne aktuelle situasjonen søke om å få innvilget en midlertidig salgsbevilling for alkoholholdig drikke klasse 1.

Bestilling på nett eller via telefon

Etter at bevillingshaver har fått kommunal salgsbevilling til salg av øl klasse 1, kan bestillinger fra kunder mottas via telefon eller nett etter lovregulering som ved nettsalg. Bevilling for nettsalg må knytte seg til et bestemt lokale. I dette tilfellet ut fra det aktuelle skjenkestedet.

Utlevering av alkohol bestilt på telefon eller nett kan foregå ved hjemlevering, eller at kunden henter varene på skjenkestedet.

Vilkår for salgsbevillingen

For bedrifter som har etablerte nettbutikker finnes det datasystemer for bestilling av alkohol på nett som sikrer gode kontrollrutiner for å ivareta alkohollovens bestemmelser. Disse datasystemene er ikke så lett å få på plass tidsmessig for en midlertidig salgsbevilling.

Kommunen kan imidlertid sette konkrete vilkår for å innvilge en midlertidig salgsbevilling, og bevillingshaver må påse at utlevering skjer innenfor alkohollovens rammer. Utlevering av alkohol til kundene må skje innenfor de salgstider som gjelder for bevillingen. Ved eventuelle forsinkelser, må ikke utlevering skje etter stengetid. Bevillingen gjelder kun innenfor kommunens grenser.

Andre aktuelle vilkår:

  • Ved salg av alkoholholdig drikke over nett eller pr. telefon skal bevillingshaver ved utkjøring sørge for at kunden kvitterer for å ha mottatt varer og alkoholholdig drikke, samt tidspunkt for utlevering.
  • Ved tvil om alder skal legitimasjon etterspørres og persondata noteres ned
  • Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler får ikke utlevert alkohol
  • En leveringslogg lagres i mappe, som skal være lett tilgjengelig for kontroll

Bevillingshaver er pålagt å føre internkontroll med at virksomheten drives i henhold til bevillingen og bestemmelsene i alkoholloven. Alkoholloven og alkoholforskriftens bestemmelser om forbud mot reklame gjelder også for denne type salg.

Fordeler og ulemper

En midlertidig salgsbevilling som gir mulighet for salg og hjemkjøring av øl kan være en løsning slik at skjenkestedene får solgt ut sitt varelager. Ifølge avdelingsleder Lisa Ehnebom i Kragerø kommune har imidlertid ikke salg og hjemkjøring av øl fra Stopp En Halv vært noen umiddelbar suksess de første dagene når det gjelder omsetning. Øl som er lagret på fat må ta tappes over på annen emballasje/flasker før videresalg. I tillegg selges øl på flasker og andre varer.

Øl er fortsatt tilgjengelig for kjøp i butikkene, men fordelen ved å få ølet kjørt hjem er at en kan unngå nærkontakt med mange mennesker i disse korona tider. Ulempen er at det samtidig kan se ut som om det i disse tider drikkes mer sammen med barn og unge enn til vanlig. Dette gjør at kontrollrutiner, både internkontroll og den kommunale kontrollen bør følges opp særskilt.

Nyttige lenker:

Alkohollovens § 3-1. Retten til salg av alkoholholdige drikker

Alkohollovens §9-2 Reklameforbudet

 

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19

Publisert: 6. april 2020