Ingvild Vardheim og Asle Bentsen i KoRus – Sør holdt et foredrag om cannabis på konferansen i Stavern.

4-5. desember var 110 politi og tverretatlige samarbeidspartnere samlet til forebyggende konferanse på Politihøyskolen i Stavern.

Helge Fredriksen, spesialrådgiver i KoRus – Sør.

Sentrale tema på konferansen var utvikling og framdrift av det forebyggende arbeidet i forbindelse med nærpolitireformen. Sør-Øst politidistrikt har etablert en felles forebyggende fagenhet under ledelse av Nina Karstensen Bjørlo. Fagenheten har spisskompetanse på fagfelt som ungdomskriminalitet, familievold, næringslivskriminalitet, radikalisering og politikontakter/tverretatlig samarbeid. Det er også opprettet et støttesenter for kriminalitetsofre.

KoRus – Sør ved rådgiver Helge Fredriksen innledet til workshop om forebygging av vold og rus i forbindelse med utelivet, og utfordret politiet til å etablere et formalisert tverretatlig samarbeid på fagfeltet. Under gruppearbeidet kom det fram mange gode innspill til hvordan kommune, politi og skjenkebransje kan samarbeide bedre for å forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, og vold og ordensforstyrrelser. Forebyggende tiltak i forbindelse med russefeiring ble også satt på dagsorden.

Asle Bentsen og Ingvild Vardheim i KoRus – Sør har gjort et dypdykk i tallene fra Ungdata for å se på hva som kjennetegner ungdom som røyker cannabis, og hadde et foredrag om temaet på konferansen. Kjennetegn på unge cannabisbrukere er at de gjør blant annet flere regelbrudd som å stjele og gjøre hærverk. De skulker også skolen mer og har oftere psykiske helseplager. Selv om det er flest gutter som røyker hasj, viser undersøkelsen at jentene som røyker hasj har enda større risiko for annen problematferd enn guttene. Forebyggende tiltak ovenfor unge cannabisbrukere var også tema på gruppearbeidet på dag to av konferansen.

Som en oppfølgning av konferansen planlegger Sør-Øst politidistrikt i samarbeid med Korus – Sør fagsamlinger innen en rekke forebyggende fagfelt i 2019.

Publisert: 5. desember 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57