Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav fra 2020.

Søknadsfrist til Fylkesmannen: 1. februar 2018

Bevilgning:  155 mill. kr

Alle kommuner kan søke, men dette prioriteres:

  • Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd skal prioriteres
  • Kommuner som benytter psykologkompetansen i rusarbeid har høy prioritet, jf. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Les mer om ordningen og søk på midlene via Helsedirektoratets nettside

Publisert: 8. november 2017