Tidlig i januar holdt Utekontakten i Tønsberg innledende konsultasjon til en kartlegging de er i gang med. De ønsker å kartlegge «ungdom som går under radaren», og som har en uheldig utvikling med tanke på bruk av rusmidler, før de oppdages av hjelpeapparatet. Kartleggingen er en «Hurtig Kartlegging og Handling» (HKH). Kartleggingen veiledes av KoRus-Sør, og følger en bestemt prosess og en manual.

Kartleggingens mål er bedre og mer målrettet praksis i kommunene, og med det et bedre tjenestetilbud til brukerne. Man ønsker å styrke det som fungerer godt, samt eventuelt utvikle nye tiltak.

HKH-prosessen

Kartleggingen skal ideelt foregå innenfor en periode på seks til åtte måneder. En HKH-prosess tar i bruk både kvalitative metoder som for eksempel observasjon, fokusgrupper og intervjuer, og mer kvantitative metoder som spørreundersøkelser. Ved hjelp av en slik metodetriangulering skal man oppnå helhetlig forståelse av problemområdet og den innsatsen som allerede gjøres, slik at man kan utvikle en relevant handlingsplan.

Til hvert prosjekt følger en egen sluttrapport – med en konkret handlingsdel som kommunene skal sette ut i praksis. Handlingsdelen i sluttrapporten omhandler ofte nye tiltak som politikerne må ta stilling til.

Utekontakten i Tønsberg ønsker å vite mer om hvorfor en del ungdom «går under radaren», og først blir fanget opp av hjelpeapparatet etter at de har utviklet ganske store problemer.

10. januar hadde de en innledende konsultasjon, hvor alle fagfolk som jobber med ungdom i kommunen var invitert (barnevern, skole, helsetjenestene, lavterskeltilbud, ungdomsklubbene, osv.), i tillegg til politi og frivillige. Det var også fagfolk fra nærliggende kommuner til stede. Største delen av dagen gikk til å hente inn informasjon fra deltakerne om 6 hovedtemaer:

  1. Hva har kommunen av tiltak rettet mot barn og unge under 18 år, både forebyggende og behandlende? Hva savnes?
  2. Hvilke steder ruser ungdom seg? Hvem er de sammen med? Når skjer det?
  3. Unges bruk av rusmidler: Hvilke forventninger tror vi unge i ulike aldersgrupper har til rusbruk?
  4. Unges bruk av rusmidler: Hvilke rusmidler er tilgjengelige, hvordan skaffer ungdom seg tilgang til disse?
  5. Unges bruk av rusmidler: Hvilke forhold påvirker debutalder?
  6. Hvordan oppdager vi at ungdom ruser seg? Hvordan virker våre «radarer»?

KoRus – Sør veileder kommunene

Kartleggingsteamet fikk inn masse informasjon, og er nå i gang med å analysere dette, samt lage en prosjektplan for hvordan gå videre med kartleggingen. Målet for kartleggingen er å få en oversikt over problemområdet, samt lage en handlingsplan for hvordan utfordringene kan møtes på en god måte. Kartleggingsteamet kommer til å bruke ulike metoder for å kartlegge problemområdet, bl.a. intervjuer, analyser av Ungdata, observasjon, litteratur, m.m. Før rapporten ferdigstilles, vil alle aktuelle fagpersoner og andre aktuelle inviteres til en avsluttende konsultasjon. Her vil kartleggingsteamet legge fram sine funn og sine forslag til tiltak, og her vil relevante aktører få anledning til å komme med tilbakemeldinger på dette.

KoRus – Sør tilbyr veiledning i HKH-arbeidet. Det er en arbeidsgruppe i kommunene som selv gjennomfører kartleggingen, men kompetansesentret bidrar med veiledning i hele perioden. Prosessen starter med en opplæring av de aktuelle ansatte som skal delta i arbeidsgruppen. Sluttrapporten skrives også av kommunens team, under veiledning av KoRus.

Les mer om HKH

Publisert: 24. januar 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:58