I norske byer og bygder arrangeres det årlig flere hundre festivaler som gir gode kulturelle opplevelser og skaper identitet og stolthet blant kommunens innbyggere. Felles for disse arrangementene er at det er flere personer enn normalt samlet innenfor et område i en tidsavgrenset periode. Mange festivaldeltakere ønsker å nyte alkohol under arrangementene, noe som kan skape ekstra utfordringer i forhold til ro og orden. Dette øker risikoen for ulykker og uønskede hendelser.

Foto av Helge Fredriksen

Helge Fredriksen, rådgiver i KoRus – Sør.

Behov for kompetanseheving i politiet

En festivalarrangør skal etter politilovens § 11 søke politiet om arrangementstillatelse, og kommunen om skjenkebevilling hvis en ønsker å skjenke alkohol. En utfordring for flere politidistrikter er at det ikke er laget felles søknadsskjema/-prosedyrer for behandling av arrangementssøknader med blant annet krav til ROS-analyser og sikkerhetsplaner. Flere steder overlates store deler av saksbehandlingen til kommunens saksbehandler i forbindelse med at arrangør søker om skjenkebevilling. Politiet har et forbedringspotensial når det gjelder å øremerke og utdanne personell som kan delta aktivt i planprosesser i forhold til søknad om arrangement i tett samarbeid med kommune og arrangør.

Politiet og kommunen bør inngå et samarbeid å fastsette retningslinjer som gjør det klart og tydelig for søker hvordan en søknad om festivaler og større arrangementer skal behandles slik at man får en effektiv saksbehandling. Dersom kommunen innvilger skjenkebevilling bør det settes som vilkår at sikkerhetsplanen for arrangementet skal være godkjent av politiet.

Ros-analyser og sikkerhetsplaner

Når arrangør søker om arrangementstillatelse bør politiet kreve at det ved søknaden legges ved en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og en sikkerhetsplan. Dette for å minske risikoen for ulykker og uønskede hendelser. I denne prosessen er det viktig at politi og kommune kan bistå med faglig veiledning. Aktuelle momenter i analyse og sikkerhetsplanlegging kan være hvordan forebygge eller handle ved: branntilløp, sykdom og fysiske skader, beruselse, mindreårige/falsk legitimasjon, voldshandlinger, støy, terrorangrep, ulovlig skjenking, stopp i sanitæranlegg, sluseordning ved inngang, trafikkavvikling m.m.

I forbindelse med arrangementssøknader bør politiet også kreve at arrangør framlegger vaktplaner for godkjente ordensvakter og verter, plan for gjennomføring av skjenking og kompetansekrav til de som skal skjenke alkohol. Arrangør må også framlegge godkjenningsvedtak fra brannvesenet, og signert avtale om leie av grunn fra grunneier.

Sentralt for politiets godkjenning av arrangementssøknaden er at kommunen har innvilget skjenkeløyve, dersom det er søkt om dette.

Kommunal skjenkebevilling nødvendig

Arrangør må søke kommunen om skjenkebevilling hvis en ønsker å servere alkohol. Alkohollovens § 8-9 sier at det er forbud mot å drikke eller skjenke alkohol på offentlig sted uten at det foreligger kommunal skjenkebevilling. Helsedirektoratet presiserte i brev til kommunene i 2017 at det krevdes kommunale skjenkebevilling hvis det skal skjenkes og nytes alkohol på offentlige arrangementer, noe som også omfattet russearrangementer. Alkoholforskriften § 4.4 sier at arrangør må påse at publikum ikke nyter medbragt alkoholholdig drikke.

Før kommunen gir skjenkebevilling kan den stille en rekke vilkår for å godkjenne søknaden. Eksempel på vilkår kan være at arrangør har et visst antall ordensvakter. Det enkelte skjenkeareal skal være fysisk avgrenset med gjerde eller lignende. Kommunen kan sette tak for antall utskjenkingsplasser inne på området, begrensning i hvor mange enheter den enkelte kan kjøpe av gangen eller at skjenkingen skal være kombinert med matservering. Det bør også stilles krav til opplæring av barpersonale, for eksempel krav om e-læringskurs i Ansvarlig vertskap.

Festivaler plikter å ha et intern-kontrollsystem hvor man blant annet kartlegger aktuelle risikosituasjoner i forkant av arrangementet. Dette vil kunne avdekke utfordringer og bidra til at en iverksetter adekvate forebyggende tiltak.

Offentlig sted eller privat sfære

Et festivalområde kan bestå av områder med og uten skjenkeområder. Flere festivaler finner sted på eller i nær tilknytning til en campingplass, hvor skjenkeområdet som det er gitt skjenkebevilling til er avgrenset eller gjerdet inn. På festivalområdet utenfor skjenkeområdet er det ikke tillatt å nyte alkohol på offentlig sted. Campingvogn, bobil eller telt på festivalområdet vil som utgangspunkt være å anse som privat sfære, noe som ikke omfattes av alkohollovens bestemmelser om offentlig sted.

Pålegg om politivakthold

Politiloven § 25 sier at politiet kan pålegge arrangøren å helt eller delvis betale utgifter til ekstra politivakthold når det av ordensmessige grunner er påkrevd med særlig polititilsyn ved allment tilgjengelige sammenkomster eller tilstelninger. Det kan kun kreves dekning for utgifter til særskilt politioppsyn som utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementet og som tidsmessig står i direkte forbindelse med avviklingen av arrangementet.

Nøkkelen til en trygg og vellykket festival ligger i tett kommunikasjon og samarbeid om sikkerhet i forkant av arrangementet, og kompetansehevning i alle ledd når det gjelder planlegging og gjennomføring.

Publisert: 10. april 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57