Utvalget som har arbeidet med tvangslovgivningen leverte i dag sin innstilling til helseminister Bent Høie. Liv Drangsholt i KoRus – Sør har sittet i utvalget, og var til stede i dag under overrekkelsen i dag.

Forslaget medfører at tvangsbegrensningsloven skal erstatte regler om tvang i følgende lover:

– Psykisk helsevernlov
– Pasient og brukerrettighetslovens kap 4A
– Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
– Helse og omsorgstjenesteloven kapittel 10. Dette kapittelet omhandler rus.

Tvangslovutvalgets innstilling er på totalt 800 sider, men her er noen av de viktigste forslagene ifølge Drangsholt:

– Økt fokus på forebygging av tvangsbruk.
– Barns rettsikkerhet skal løftes fram
– Ny felles ordning for saksbehanlding, overprøving og kontroll. Det foreslås opprettet nye tvangsbegrensningnemnder. Fylkesmennene får en sentral rolle. For rusfeltet medfører det at saken ikke lenger skal behandles i Fylkesnemnd, men i en felles tvagnsbegrensingnemnd.
– Fjerning av diagnosenære vilkår i tvangshjemlene. Erstattes med krav om fravær av beslutningskompetanse og sterkt behov. for aktuelt tiltak. Dette gjelder ikke ved fare for andre.
– Ny inntaksmodell i tverrfaglig spesialsiert rusbehandling for rusmiddelavhengige, over til tjenestemodell.

Publisert: 18. juni 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57