Eli Marie Wiig, spesialkonsulent i KoRus – Sør, har siden 2013 vært engasjert i et doktorgradsarbeid med spesielt fokus på generasjonsoverføring av rusproblemer, og har forsket på mødre med rusproblemer.

Nå har andre artikkel fra forskningen blitt publisert i tidsskriftet «Child and Family Social Work», med tittelen «Social support available for substance-dependent mothers from families with parental substance abuse».

Sterke bånd

Bilde av Eli Marie Wiig

Eli Marie Wiig i KoRus – Sør forsker på mødre med rusproblemer.

I første del av forskningen intervjuet Wiig rusavhengige mødre som selv har vokst opp med rusproblemer i familien, og fant at det sosiale nettverket deres ofte er lite og tynt. Hun ønsket å finne ut mer om hva slags sosial støtte disse sårbare mødrene egentlig har, derfor intervjuet hun i andre del av studien støttepersonene til de rusavhengige mødrene som nå er i rehabilitering.

De ni mødrene som er med i studien, har alle vært innlagt på familieenheten ved Borgestadklinikken. Disse mødrene har selv pekt ut sin viktigste støtteperson, som så har blitt intervjuet av Wiig. De pårørende har stort sett vært mødre, besteforeldre  eller storesøstre. Ved et par tilfeller har den nærmeste støttepersonen vært barnefaren.

– Det som er positivt, er at det er veldig sterke bånd til støttepersonene. Ofte er støttepersonen en som fra før av har hatt en omsorgsrolle overfor den rusavhengige moren, sier Wiig.

Studien viser også at støttepersonene har stått ved morens side også i vanskelige tider og noen har ofret en del for å stille opp.

– De har vært der selv om det i perioder har vært mye «enveis».

Støttepersonene trenger også støtte

Støttepersonene er veldig viktige for de rusavhengige småbarnsmødrene, forklarer Wiig.

– De trenger både praktisk og følelsesmessig støtte. Og de trenger å være trygge på at noen er der hvis de skulle trenge det.

Konklusjonen i artikkelen er at hjelpeapparatet også må støtte disse støttepersonene.

– Vi ser at støttepersonene ofte selv sliter med mange av de samme utfordringene, enten det er rus eller psykiske lidelser. Ofte har de det tøft nok selv, enten med lite nettverk, mange i familien som de er bekymret for eller  lite økonomiske ressurser, sier Wiig.

Siste del av doktorgradsarbeidet handler om hvordan de ansatte jobber for å hindre generasjonsoverføring, og skal etter planen være ferdig i 2017.

Publisert: 6. januar 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:59