Høsten 2018 fikk Færder kommune bekymringsmeldinger fra politi, rektorer og sosiallærere på ungdomsskoler og barneskoler, ungdomsrådet, samt SLT-koordinator i både Færder og Tønsberg kommune.

Anette Malme (i midten) var både prosjektleder og skriver for HKH-en i Færder. Veileder var Rosanne Kristiansen (t.v.) og Hilde Jeanette Løberg (t.h.) fra KoRus Sør.

Bekymringsmeldingene handlet om økende rusbruk, beefing, voldsbruk, avtalte slåsskamper og filming av slåsskamper blant ungdom.

Kommunen igangsatte strakstiltak ved skoler og i lokalmiljøene. Men det ble også besluttet å gjøre mer omfattende kartlegginger som kunne gi sikrere og bedre informasjon om hva som egentlig rørte seg i ungdomsmiljøet av negative hendelser. Færder bestemte seg for å gjennomføre en Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) i samarbeid med KoRus Sør.

Funnene

Gjennom kartleggingen kom det fram at det er flest gutter som slåss, men med en økende andel av jenter. Det er mange som ser slåsskampene når de skjer, men også i etterkant via sosiale medier. Slåsskampene filmes og deles mellom ungdom uten at ungdom tør å rapportere dette til voksne. Mye tyder på at beefing, voldsbruk og avtalte slåsskamper foregår uten at voksne kjenner til fenomenet i særlig grad.

Beefingen, eller opptaktene til slåsskampene foregår mye på sosiale medier som Snapchat og Instagram, eller på skolene i skoletiden. Og slåsskampene skjer ofte på steder uten voksenkontroll, og på tvers av kommunegrenser. Det kan se ut som om status, makt og hierarkiske strukturer er en dominerende og opprettholdende årsak til de avtalte slåsskampene.

Involvering

Ungdomsrådet i Færder var viktige i kartleggingen, her representert ved Emma Marvoll Berntsen og Malin Kjøle Tuxen.

I kartleggingsprosessen i Færder har særlig ulike dialogmøter vært høyt prioritert som metode for innsamling av data, og til diskusjoner av funn og anbefalinger for videre handling. Spesielt har ungdommenes stemme vært viktig å få tak i. Det har derfor vært invitert til egne dialogmøter med ungdom.

For å få tak i ulike ungdommer til å uttale seg om fenomenet, ble det blant annet invitert via Snapchat. Og møtene ble arrangert i et spleiselag med det lokale næringslivet, slik at ungdommene fikk pizza, burger, boller, brus og gratis buss til og fra arrangementene.  Selve lanseringen av HKH-rapporten ble arrangert som en fagdag med innlegg fra blant annet Arne Klyve (samfunnsviter, forfatter) og Ragnhild Bjørnebekk (voldsforsker), i tillegg til presentasjon av rapporten.

Ved siden av god medvirkning av ungdom, foreldre, fagfolk, frivillige og næringslivet, har ledelsen i kommunen vært med på lag fra start og til lasering, hvor rapporten offisielt ble overrakt ordføreren.

Den første HKH-rapporten til Færder kommune så på voldsbruk blant ungdom. Trykk på bildet for å se rapporten.

Anbefalinger

HKH-en i Færder kommer med anbefalinger om holdningsskapende tiltak, tiltak for økt foreldreengasjement, styrking av foreldrerollen, tiltak som styrker ungdommens verktøykasse og fremmer alternative handlinger, tiltak for å forhindre avtalte slåsskamper og synliggjøring av voksne i ungdomsmiljøer i handlingsplanen.

Hvorfor valgte de HKH?

Anette Malme i Færder kommune oppgir noen av grunnene til at kommunen valgte å gjennomføre en HKH:

  • Vi sto overfor et utfordringsbilde hvor flere meldte bekymring om økende rusbruk, beefing og avtalte slåsskamper blant ungdom i Færder, hvor mange aktører mente det krevet rask handling og iverksettelse av tiltak.
  • Fordi vi ønsket et godt kunnskapsgrunnlag over utfordringene vi sto overfor, med høy grad av medvirkning, slik at handlingsplanen vi foreslår treffer på de reelle årsakene til negativ utvikling.
  • Vi ønsket å benytte anerkjent metodikk for kartlegging for å sikre en større grad av mulighet til forankring i politisk og administrativ ledelse.
  • Det er både nyttig og gøy å samarbeide med KoRus Sør.

Mer om HKH

En HKH-kartlegging følger en bestemt prosess og er manualbasert. Kartleggingen fokuserer blant annet på hurtighet, handling, involvering og metodetriangulering. KoRus Sør står for opplæring og bidrar med veiledning gjennom hele prosessen.

Har du lyst til å vite mer om om HKH Færder og HKH som metode, ta kontakt med Rosanne Kristiansen eller Hilde Jeanette Løberg i KoRus Sør, eller les mer her:

HKH (KoRus Sør)

HKH-rapport (Færder)

Ungdom ønsker kjendishjelp for å stoppe ungdomsvold (NRK)

Publisert: 15. oktober 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56