Her får du som fagperson grunnleggende kunnskap om hvilke konsekvenser bruk av rusmidler kan ha for barn, for familien og for samfunnet. Problematisk rusmiddelbruk ser ut til å gå igjen fra en generasjon til den neste. Fagfolk som er i kontakt med barn og familier i sitt arbeid har mulighet til å bidra til forebygging av en slik generasjonsoverføring.

Denne modulen gir deg kunnskap om konsekvenser av rusbruk i svangerskapet, hvilke utfordringer rusavhengige foreldre står overfor, hvordan foreldres rusbruk virker inn på barnet, hvordan det er å være pårørende til en rusavhengig og hvilke konsekvenser risikofylt alkoholbruk har for samfunnet.

Den viktigste kompetansen denne modulen formidler er hva vi som fagfolk kan gjøre for å bidra: Hvordan kan vi oppdage at et barn ikke har det bra? Hva kan vi gjøre hvis vi er bekymret for et barn? Hvordan snakker vi med barnet om bekymringen vår? Modulen gir også kort innføring i ulike verktøy/ressurser som dere kan bruke fritt i deres eget arbeid.

Målgruppe

Ansatte som er i kontakt med barn og/eller familier i sitt arbeid.

Varighet og gjennomføring

Dette kurset kan gjennomføres på en halv eller én dag.

Modulen er et undervisningsopplegg vi gjennomfører i samarbeid med kommuner. Ta kontakt med Eli Marie Wiig hvis du er interessert i dette.

Læringsmål

  • Kunnskap om konsekvenser av rusbruk i svangerskapet
  • Forståelse om hvilke utfordringer rusavhengige foreldre står overfor
  • Kunnskap om hvordan foreldres rusbruk virker inn på barn
  • Kunnskap om hvordan det er å være pårørende til en med risikofylt rusmiddelbruk
  • Kunnskap om hvilke konsekvenser risikofylt rusmiddelbruk har for samfunnet
  • Kjennskap til tegn og symptomer på at barn ikke har det bra
  • Kompetanse til å gripe inn dersom barn ikke har det bra
  • Kjennskap til de viktigste elementene i en samtale med barn
  • Kjennskap til ulike verktøy/ressurser som kan være til hjelp

Læringsmetoden legger vekt på dialog med deltakerne og drøfting av konkrete erfaringer. Det blir lagt vekt på å illustrere hvordan kunnskapen kommer til anvendelse i praksisfeltet.

Anbefaling

Det anbefales at denne basismodulen kombineres med andre fordypningsmoduler for å øke tjenestens forutsetning til å identifisere og håndtere vansker på et tidlig tidspunkt.

Publisert: 30. august 2019

Sist oppdatert: 28. januar 2021 kl. 12:54