Samtale med barn

Forsiden/Barn/Samtale med barn

Samtale med barn

Hvordan kan du som fagperson legge til rette for samtaler med barn du er bekymret for? På hvilken måte skaper vi tillit og trygghet slik at barn kan våge å snakke om vanskelige ting? Hva gjør vi for å gi barn lyst til å snakke med voksne?

Det er viktig at fagpersoner i barnehager og skoler tør å snakke med barn om vanskelige temaer som rus, vold og psykisk helse. Det er ikke skadelig for barn å snakke og det kan utgjøre en stor forskjell i et barns liv å ha en voksenperson som bryr seg. Barn oppfatter og barn trenger at voksne gir dem et verktøy til å forstå og få sammenheng i det de opplever.

Det er sjelden barn selv tar kontakt for å fortelle om sine bekymringer for foreldrene, eller belastninger de opplever. Det er du som fagperson som må nærme deg barnet. Man skal gjøre seg fortjent til barns historier, det vil kreve at du gir barnet tid og tilbyr en trygg relasjon og støtte.

Målgruppe

Ansatte som arbeider i barnehager, skoler, SFO, barnevern, PPT, helsestasjon, rus- og psykiske helsetjenester, NAV, fritidsledere, kulturskolen, osv.

Varighet og gjennomføring

Dette kurset kan gjennomføres på en dag.

Modulen er et undervisningsopplegg vi gjennomfører i samarbeid med kommuner. Ta kontakt med Kristin Håland hvis du er interessert i dette.

Forventet læringsutbytte

  • Økt kunnskap om tegn og symptomer på mistilpasning hos barn – hvordan snakker vi med barn om det?
  • Ulike roller/ulikt mandat – barnesamtalen i barnevernet vs. utviklingsstøttende samtale i skole/barnehage
  • Introduksjon til enkle teknikker for å samtale med barn i barnehage/skole om vanskelige temaer
  • Tips om bruk av barnebøker og film, samt tegning og parallellhistorier

Undervisningen inneholder kliniske eksempler, bruk av case, refleksjon og øvelse i små grupper. Det blir lagt vekt på å illustrere hvordan kunnskapen kommer til anvendelse i praksisfeltet.
Det anbefales at denne modulen kombineres med andre fordypningsmoduler for å øke tjenestens forutsetning til å identifisere og håndtere vansker på et tidlig tidspunkt.

Nyttige verktøy

Se videoserie om samtaler med barn

Se filmen «Se meg, snakk med meg». Filmen kan brukes i en personalgruppe, sammen med en klasse eller sammen med foresatte.

Fra august 2020 er folkehelse og livsmestring et tverrfaglig tema i skolen. KoRus Sør tilbyr foredrag til skoler som ønsker å lære mer om dette temaet. Dette kan du lese mer om her.

Publisert: 30. august 2019

Sist oppdatert: 19. mai 2020 kl. 12:51