«Den nødvendige samtalen» tar utgangspunkt i en bekymring for et barn, basert på konkrete og systematiske observasjoner av barnet.
Målet med samtalen er å etablere et samarbeid med foresatte om tiltak. Tiltakene bør inngå i en oppfølgingsplan for å bedre barnets situasjon.

Målgruppe

Ansatte som arbeider i barnehager, skoler, SFO, barnevern, PPT, helsestasjon, rus- og psykiske helsetjenester, NAV, fritidsledere, kulturskolen, osv.

Varighet og gjennomføring

Dette kurset kan gjennomføres på en dag.

Modulen er et undervisningsopplegg vi gjennomfører i samarbeid med kommuner. Ta kontakt med Anne-Kristin Imenes hvis du er interessert i dette.

Forventet læringsutbytte

  • Hvordan dele konkrete bekymringer ansatte har for barnet med foresatte
  • Skape et samarbeid med foresatte for å sikre barnets utvikling og trivsel
  • Sette i gang prosesser som kan hjelpe barnet og familien
  • Tips til oppbygging, innhold og fokuspunkter i de ulike delene av samtalen
  • Økt fokus på å finne løsninger i fellesskap med barn og foresatte
  • Tydeliggjøring av rolle og mandat i de ulike tjenestene – barnehagens og skolens rolle er å formidle en bekymring basert på observasjoner av barnet
  • Hvordan avklare om det er behov for ytterligere støtte fra andre instanser

Hvordan

Kurset inneholder teori, praktiske eksempler, film, bruk av kasus og øvelse i små grupper.

Veiledning

For å øke handlingskompetansen, tilbyr vi veiledningssamlinger over tid. Konkret veiledning er ofte avgjørende for varig kompetanseheving hos ansatte.

Anbefaling

Det anbefales at denne modulen kombineres med andre fordypningsmoduler for å øke tjenestens forutsetning til å identifisere og håndtere vansker på et tidlig tidspunkt.

Nyttig verktøy

Den nødvendige samtalen er en film og et hefte som kan være til hjelp når du skal forberede en samtale med foresatte.

Publisert: 30. august 2019

Sist oppdatert: 28. januar 2021 kl. 12:56