Ruslidelser og psykiske lidelser påvirker hverandre gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet.

For å fremme bedring og livskvalitet hos personer med ROP-lidelser, foreligger det en ROP retningslinje som inneholder anbefalinger til alle tjenesteytere som kommer i kontakt med gruppen. Retningslinjen er et resultat av vurderinger av relevant kunnskap fra forskning, god praksis, erfaringer og råd fra brukere og fagmiljøer i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Videre er veilederen «Sammen om mestring» og «veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne» verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenester. Bolig for velferd, en nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, er også aktuell for bruk i rus og psykiske helsetjenester.

Selv om det har vært økt oppmerksomhet på personer med en ROP-lidelse de siste årene, er det fortsatt mye mangler når det gjelder utredning, behandling og oppfølging. Det er derfor behov for en beskrivelse av hvordan utredning, behandling og oppfølging av mennesker med ROP-lidelser bør gjøres, samt en beskrivelse av tjenestenes roller og ansvar. Det kan ofte være vanskelig å peke eksakt på den ansvarlige instansen. Det er derfor grunnleggende at tjenestenivåene samarbeider internt og mellom nivåene slik at de som trenger det, får god og forsvarlig hjelp.

Korus Sør kan tilby tilpassede undervisningsopplegg innen ROP for psykisk helse og rustjenester, samt andre tjenester som er av behov for mer kompetanse på feltet. Korus Sør kan også tilby å veilede ved behov, samt å være en drøftingspartner. Korus Sør har også ansvar i forhold til ACT/FACT team i regionen. Dette i samarbeid med Statsforvaltere, NAPHA, RVTS, FACT teamene og mental helse.

Publisert: 1. november 2016

Sist oppdatert: 4. januar 2021 kl. 11:17