Tvang

Bruk av tvang er et alvorlig inngrep som må baseres på en avveining mellom etikk, forsvarlighet og hva som er best for brukeren.

Lov om helse- og omsorgstjenester kapittel 10 inneholder bestemmelser om tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

I desember 2016 utgav Helsedirektoratet en ny veileder, «Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer»

Formålet med veilederen er å bidra til riktigere bruk av tvang. To momenter blir fremhevet:

  • Det må etableres sammenhengende og helhetlige brukerforløp. Det forutsetter et godt samarbeid mellom tjenestenivåene før, under og etter tvangsopphold
  • Bruker- og pårørendemedvirkning

I 2016 kom også ny forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer.