Anne Kristine Bergem

Anne Kristine Bergem er psykiater med mange års erfaring som kliniker og fagleder fra psykisk helsevern. Hun er også utdannet gruppeterapeut og har en mastergrad i ledelse fra BI.

Hun har drevet med fagformidling i flere år gjennom podcast, film og foredrag. Hun er spesielt opptatt av barn som pårørende og har skrevet flere bøker om emnet. Hun er fast spaltist for RVTS Sør.

I dag er hun førstelektor i psykisk helsearbeid ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

Foredraget vil ta for seg på hvilken måte oppvekst i en familie hvor noen ruser seg kan påvirke barn, både i barndommen og senere i livet.

Bergem vil også gi praktiske eksempler på hvordan voksne kan støtte og hjelpe barn og deres familier.

Tine Gammelgaard Aaserud og Emma Broberg

Tine Gammelgaard Aaserud er Nasjonal fagsjef for utprøving av programmet Nurse-Family Partnership (NFP), på norsk «Familie for første gang». Hun er ansatt ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP). Tine er utdannet jordmor og har mange års erfaring fra arbeid i kommunen med svangerskapsomsorg, hjemmebesøk i barseltid og oppfølgning av gravide ansatte i kommunen. Hun har master i helse og empowerment.

Emma Broberg er utdannet helsesykepleier og familieterapeut. Hun jobber som teamleder i utprøvingen av programmet «Familie for første gang». Hun er ansatt ved RBUP, og har bred erfaring med forebyggende familiearbeid i 1,5 linjen tjenesten/familiesenter. Hun har videreutdannelse i sped- og småbarns psykiske helse, og livssyn og etikk.

«Familie for første gang» er et hjemmebesøksprogram for førstegangsforeldre med sammensatte utfordringer. Oppfølgingen begynner i tidlig graviditet med hjemmebesøk gjennomsnittlig hver andre uke, frem til barnet blir to år. Kvinnen/familien har kontakt med en og samme familiesykepleier gjennom hele oppfølgingen. I Norge brukes familiesykepleier som tittel for de som følger opp familiene, det er både jordmødre og helsesykepleiere som jobber i programmet. Man følger kunnskapsbaserte retningslinjer som er utarbeidet for å oppnå målene for programmet, og alltid tilpasset den enkelte deltakeren/familien.

Målene for programmet:
1. Forbedre mor og barns helse under svangerskapet
2. Fremme barns helse og utvikling
3. Styrke familiens/foreldrenes livssituasjon

Utprøvingen startet opp i august 2016 i to utprøvingsområder. Det er inkludert 150 familier i pilotprosjektet, og rekruttering og oppfølgning av flere familier fortsetter i påvente av avklaringer om videreføring og utvidelse til flere kommuner. Programmet har blitt følgeevaluert gjennom hele pilotperioden.

I innlegget vil de snakke om selve programmet, og dele erfaringer fra utprøvingen med utgangspunkt i punkter fra følgeevalueringen. Videre vil de også kort dele erfaringer fra oppfølgningen i programmet med Covid 19-restriksjoner.

Kerstin Söderström

Kerstin Söderström er psykologspesialist i Sykehuset Innlandet og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Hun har deltatt i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for pakkeforløp gravide og rusmidler, og har lang klinisk erfaring som barnepsykolog. Hun forsker nå på foreldreskap og rus, barn som pårørende og barnevern med særlig fokus på sped- og småbarn.

Pakkeforløp gravide og rusmidler trådte i kraft i februar 2020. Målet er at kvinner som strever med rusmiddelbruk, og som trenger hjelp til å redusere eller slutte under graviditeten, får tidlig og god hjelp. Videre er målet at antallet barn som fødes med skader eller abstinenser blir redusert, og at vi vet hvilke barn som kan trenge ekstra oppfølging. I dette pakkeforløpet spiller kommunetjenestene en ekstra viktig rolle.

Presentasjonen beskriver hovedpunktene i pakkeforløpet og peker på noen utfordringer som må håndteres for at forløpet skal bli en god ramme for forebygging og tidlig hjelp til foreldre og barn.

Richard og Line Grønlie

Line Grønlie og Richard Grønlie er henholdsvis 43 og 44 år og gift. De ble kjærester i 2003 og giftet seg i 2011, og har en lang historie sammen. De har tre barn på 11, 13 og 20 år. De to yngste bor i fosterhjem hos foreldrene til Richard.

Vi møttes i et tungt rusmiljø i Oslo på begynnelsen av 2000-tallet, søkte hjelp og la oss inn til behandling i januar 2005 og var rusfrie i 4,5 år. Tilbakefallet begynte med et glass vin på en ferie i Portugal sommeren 2009. Tilbakefallet endte med at paret, som var solskinnshistorien i familien, mistet drømmehuset de kjøpte i 2008 på tvangssalg. Barna ble tatt av barnevernet. De selv som var aktive foreldre i nærmiljøet i blant annet FAU, var fotballtrener, turntrener, natteravn etc mistet absolutt alt og alle, og bodde på gata igjen. Fant mat i søpla til butikker, plukket sneiper på gata og levde et fryktelig miserabelt liv bestående av jag etter amfetamin, piller og alt som gikk an å blande i sprøyta, få tak i penger og finne steder og sove!

Vårt innlegg skal handle om å nå bunnen, få hjelp, lage en plan, begynne å lage et liv igjen. Kanskje vi kan inspirere dere videre i den utrolig viktige jobben dere gjør, dere er fantastiske mennesker, dere gjør en forskjell! Det er noen helter og heltinner vi har blitt veldig glad som jobber i blant annet rusomsorgen og rusbehandling!

Håper vi sees 23. september på Barnet og rusen!

Richard og Line

Mary-Ann Esperaas

Mary-Ann Esperaas er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk helse. Hun har arbeidserfaring fra psykisk helse, attføring og barnevern.

På oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet BarnsBeste i 2019 et e-læringskurs for helse- og omsorgspersonell i kommuner. Kurset er tilgjengelig for alle kommuner, i tillegg til at det testes ut i fire kommuner for å evaluere effekten av kurset.

Hensikten med e-læringskurset er at kommunen skal bruke det i kompetanseheving hos sine ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Kurset består av en faglig innføring, «klikke»-oppgaver, animasjoner og refleksjonsoppgaver laget for gruppe.

Anne-Kristin Imenes

Anne-Kristin Imenes er psykologspesialist, foredragsholder, forfatter, veileder og seniorrådgiver ved KoRus-Sør. Hun har lang erfaring i arbeid med barn og unge som mangeårig kommunepsykolog, og fra PPT, familievernkontor, og psykisk helsevern.

Anne-Kristin er spesielt opptatt av helsefremmende og forebyggende arbeid, formidling og utvikling av gode lavterskel tjenester. Hun har ledet flere folkehelseprosjekter. Hun har utviklet opplæring i samtaler med barn og 3-årig undervisning i livsmestring for ungdomsskolen. Anne-Kristin er en engasjert og varm formidler med spesielt hjerte for utsatte barn og unge.

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Anne-Kristin Imenes vil gi konkrete eksempler på slik undervisning. Hun vil vise oss hvordan kunnskap om tanker, følelser, pust, oppmerksomhet, søvn, lek, relasjoner og kommunikasjon er sentralt i all stressmestring og selvivaretagelse også for hjelpere. Psykisk helse er noe vi skaper hver dag, i måten vi er på mot oss selv og andre. Foredraget vil inspirere deg til god selvomsorg – og god omsorg for andre.

Publisert: 19. juni 2020

Sist oppdatert: 15. september 2020 kl. 15:12