Gro Vatne Brean

Gro Vatne Brean er psykologspesialist, og skal i både foredrag og workshop snakke om psykoterapi og endringsarbeid i møte med sårbarhet i perinatalperioden.

Plenum:  «Angst og nytelse»  

Psykoterapi og endringsarbeid i møte med sårbarhet i perinatalperioden. 

 

Workshop:  «Angst og nytelse i perinatalperioden»  

Å møte egen sårbarhet i møte med sårbare andre. 

 

Om Gro Vatne Brean:

Gro Vatne Brean er psykologspesialist. Hun arbeider som spesialrådgiver i Seksjon for sped- og småbarn, RBUP øst og sør, der hun blant annet har ansvar for videreutdanningen Psykisk helse i svangerskap og barseltid. Gjennom Institutt for tokologi og familiepsykologi arbeider hun dertil terapeutisk med sårbare foreldre i perinatalperioden. Hun har lang erfaring fra barnevern, barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien. Hun driver undervisning, veiledning, foredragsvirksomhet og er aktiv som fag- og populærvitenskapelig forfatter, og sitter i styrene i Landsforeningen 1001 dager, Mental helse under graviditet & etter fødsel samt Nordisk Marce.  

I sitt arbeid er hun opptatt av å gjøre kunnskap om nevrobiologi, utviklingspsykologi, tilknytning og ikke minst affektiv regulering tilgjengelig for alle. Hun er også opptatt av hvordan oppmerksomt nærvær, medfølelse og selvmedfølelse kan være nyttige verktøy i svangerskap og barseltid. Hun fremholder det avgjørende i  å se og regulere egen sårbarhet i møte med andres sårbarhet, både som forelder og hjelper. 

Susanne Mikkelsen

Susanne Mikkelsen er sykepleier med videreutdanning som familieterapeut, og jobber ved Enhet for familie på Reinsvoll. Hun skal fortelle om hvordan de jobber med par som er innlagt i behandling for sin rusproblematikk, det å være nybakte foreldre og skulle lære hverandre å kjenne på nytt uten rus. 

Tittel på foredraget: Erfaringer fra enhet for familier – Hvordan være foreldre og partnere uten rus 

Enhet for familie er en langtids døgnenhet for foreldre med barn der foreldrene har utfordringer med rus, psykisk helse og foreldrerollen. Foreldrene er innlagt med sine barn, og behandlingstiden er inntil 12 måneder. 

Mikkelsen er assisterende enhetsleder ved Enhet for familie, og skal fortelle om hvordan de jobber med par, hvilke utfordringer parene kan kjenne på ved å være innlagt i behandling for sin rusproblematikk, hvordan det er å være nybakte foreldre som skal lære hverandre å kjenne på nytt uten rus.

På avdelingen jobber de mye med tilknytning og hvordan erfare det å ha et godt samspill med sine barn, det å kunne lese barnets signaler. For mange kan dette være vanskelig og utfordrende da de har med seg ulike erfaringer fra sin egen oppvekst. Vi jobber med å styrke foreldrene i deres nye hverdag uten rus. 

Det å jobbe med rus, psykisk helse og foreldrerollen er tre store områder, og kan for mange kjennes overveldende. Vi er opptatt av at foreldrene skal kjenne mestring og støtte underveis i sin behandling. 

Om Susanne Mikkelsen:

Mikkelsen er utdannet sykepleier med videreutdanning som familieterapeut. Hun er assisterende enhetsleder, og fag- og kvalitetssykepleier på Enhet for familie, Reinsvoll. Hun har i regi av sin videreutdanning som familieterapeut ansvaret for å tilby og gjennomføre parsamtaler for de av pasientene som ønsker det.  

Rune Holberg-Andersen

Rune Holberg-Andersen tar oss med i sin oppvekst på godt og vondt. Med foredraget Lykkeliten får vi kjenne på viktigheten av å bli sett og tatt på alvor av personer rundt Rune i hans barneår. Vi får de harde tallene fra politiet og Novas statistikker og må forholde oss til dagens virkelighet. Vold i nære relasjoner. Det aller viktigste budskapet i foredraget er tydelig. Det er aldri barnets feil. Våg å være stemmen til de stemmeløse barna. 

Anne Thronsen

Anne Thronsen er vernepleier og pedagog, og jobber som universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun vil i sitt foredrag gi en kort innføring i grunnprinsippene i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC), og vektlegge erfaringer fra utprøving av programmet i barnevernet i Norge fra 2016-2020.

Tittel på foredraget: Ikke veiledningsbar? 
Om handlinger og holdninger i veiledning av foreldre som strever med kognitive utfordringer i omsorg for sine barn.  

Foredraget vil gi en kort innføring i grunnprinsippene i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC), og vektlegge erfaringer fra utprøving av programmet i barnevernet i Norge fra 2016-2020. PYC er særlig tilpasset foreldre som strever med betydningen i norsk språk, hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller som har generelle lærevansker. Erfaringene viser at programmet egner seg godt til veiledning av foreldre med behov for konkret og individuell veiledning og støtte for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn.  

Om Anne Thronsen: 

Anne Thronsen er vernepleier og pedagog, og jobber som universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun har lang erfaring i utdanningsledelse og i utdanning av vernepleiere og barnevernspedagoger. Siden 2014 har hun vært faglig ansvarlig for forskning og utvikling rundt USNs prosjekt om foreldreveiledning til foreldre med kognitive utfordringer, og har siden 2016 vært ansvarlig for USNs opplæring i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i barnevernet 

Publisert: 24. mars 2021