Gro Vatne Brean

Gro Vatne Brean er psykologspesialist, og skal i både foredrag og workshop snakke om psykoterapi og endringsarbeid i møte med sårbarhet i perinatalperioden.

Plenum:  «Angst og nytelse»  

Psykoterapi og endringsarbeid i møte med sårbarhet i perinatalperioden. 

 

Workshop:  «Angst og nytelse i perinatalperioden»  

Å møte egen sårbarhet i møte med sårbare andre. 

 

Om Gro Vatne Brean:

Gro Vatne Brean er psykologspesialist. Hun arbeider som spesialrådgiver i Seksjon for sped- og småbarn, RBUP øst og sør, der hun blant annet har ansvar for videreutdanningen Psykisk helse i svangerskap og barseltid. Gjennom Institutt for tokologi og familiepsykologi arbeider hun dertil terapeutisk med sårbare foreldre i perinatalperioden. Hun har lang erfaring fra barnevern, barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien. Hun driver undervisning, veiledning, foredragsvirksomhet og er aktiv som fag- og populærvitenskapelig forfatter, og sitter i styrene i Landsforeningen 1001 dager, Mental helse under graviditet & etter fødsel samt Nordisk Marce.  

I sitt arbeid er hun opptatt av å gjøre kunnskap om nevrobiologi, utviklingspsykologi, tilknytning og ikke minst affektiv regulering tilgjengelig for alle. Hun er også opptatt av hvordan oppmerksomt nærvær, medfølelse og selvmedfølelse kan være nyttige verktøy i svangerskap og barseltid. Hun fremholder det avgjørende i  å se og regulere egen sårbarhet i møte med andres sårbarhet, både som forelder og hjelper. 

Guro Brekke

Guro Brekke er psykologspesialist, og jobber ved Blå Kors Borgestadklinikkens tilbud til gravide og familier. Hun har snart 20 års erfaring fra rusfeltet, og har i tillegg erfaring fra BUP, PPT og kommunal familietjeneste.

Barnet & Rusen har de siste årene ønsket å sette mer fokus på farsrollen. Å bli far har like stor betydning for motivasjon, ansvarsfølelse og drømmer, som det å bli mor. Å bli far kan gi kraft og retning til endring og utvikling.  

Når vi gir et godt hjelpetilbud til far styrker vi barnets omsorgsbase og sikkerhetsnett. I dette innlegget ønsker vi å gi fedre i behandling en stemme. Presentasjonen vil ta utgangspunkt i lydopptak av samtale med fedre i behandling ved Borgestadklinikkens Seksjon for familier.

Kari Ann Jørdre og Christina S. Kvalheim

Kari Ann Jørdre er utdannet jordmor. Hun har tidligere jobbet ved fødeavdelingen i Arendal, men har i dag en 100% stilling ved helsestasjonen i Arendal. Hun har vært prosjektleder for «God start» siden 2018.

Christina S. Kvalheim er også utdannet jordmor, og har jobbet ved fødeavdelingen i Arendal.  Hun har vært primus motor og pådriver i utviklingen av «God start» siden prosjektet startet i 2017.

«God start»-prosjektet hadde i utgangspunktet sitt hovedfokus på gravide med rushistorikk.  I dag er God start implementert i ordinær drift, og er utvidet til å omhandle ALLE sårbare gravide og deres familie. Presentasjonen legger vekt på hvordan jordmortjenesten, i fellesskap med andre tjenester i kommunen, har laget en samarbeidsplattform (BTI). I samarbeidet mener vi å ha funnet et “pakkeforløp” som gjør at den gravide og deres familie føler seg trygge og ivaretatt gjennom svangerskapet og inn i barseltiden. I tillegg setter vi lys på møtet med kvinnen/familien og hva den gjør det med oss som jordmødre/fagpersoner. Hvilke faktorer gjør at vi lykkes i svangerskapsomsorgen, og andre ganger kjenner på at utfordringene blir vel store? I parallellsesjonen inviterer vi til dialog for refleksjon og erfaringsutveksling.

Kristin Håland

Kristin Håland har bred erfaring som jordmor og har doktorgrad om vold i svangerskapet. Våren 2021 startet hun som rådgiver ved Stine Sofie Stiftelsen. Hun har blant annet ansvar for å videreutvikle og implementere Foreldrepakken, som er et informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal gi barn og foreldre en god start på det nye livet, og gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende. Kristin har tidligere jobbet ved KoRus Sør.

Tittel på foredrag: «Hvordan skape et rusfritt miljø for fosteret»

Svangerskapet er en tid med muligheter til å skape et godt fundament for liv og helse. Alkoholbruk i svangerskap er en trussel for fosterutviklingen. Årlig fødes mange barn med livsvarige skader, som en konsekvens av rustilførsel i fosterlivet. Dette er skader som ikke kan repareres. Er det nye veier vi kan gå for å bidra til et rusfritt liv i mors mage?

Merete Glenne Øie

Merete Glenne Øie er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og hun har en bistilling som forskningsrådgiver ved Sykehuset Innlandet. Hun er spesialist i klinisk nevropsykologi, og har i  snart 30 år arbeidet klinisk og forskningsmessig med spørsmål knyttet til kognitiv funksjon ved psykiske lidelser og rusmisbruk. 

Tittel på foredraget: Kognitive utfordringer hos foreldre med ruslidelser 

I foredraget vil hun ha fokus på hva som kan svekke kognisjon hos mennesker med ruslidelser,  på hvilken måte de kognitive vanskene kan svekke hverdagsfunksjonen og det å være foreldre, og hvordan man kan kartlegge og legge til rette for vanskene.  

Helle Lindgaard

Helle Lindgaard er Cand.psych., Ph.D, og faglig sjef i TUBA. Lindgaard har jobbet med misbruk og relasjoner, med særlig fokus på familier og barn siden 1995, både i forskning, klinisk praksis, undervisning mv. I 2001 skrev hun Ph.D om barn i alkoholfamilier, kort- og langsiktige konsekvenser, barns mestring og utvikling av motstandsdyktighet, avdekning av beskyttelses- og risikofaktorer samt implikasjoner for forebyggelse og behandling av barn fra alkoholfamilier.

I 2006 utarbeidet Lingaard en evidens-rapport for Sundhedsstyrelsen, ”Familieorienteret alkoholbehandling – et litteraturstudium af effekten af familieorienteret alkoholbehandling”. Hun er også tidligere ansatt på Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. Siden 2008 Lindgaard hatt egen psykologpraksis med fokus på ”Misbrug og Relationer”.

Cannabis og foreldrerollen – konsekvenser for barnet

Foredraget handler om, hvordan foreldres cannabisbruk kan påvirke foreldrerollen, relasjonen til barn, familiefunksjonen og ikke minst barnene, på både kort og lang sikt. Lindgaard tar utgangspunkt i forskning og kobler det med psykologisk teori og praksis.
Formålet er at bidra kvalifisert til debatten om legalisering av cannabis, med en særlig stemme til barna. Erfaringer fra landene som har legalisert cannabis viser at det krever en særlig innsats å sikre barnets tarv, bl.a. fordi viten om konsekvenser av foreldrenes cannabisbruk for barn er for ”usynlig”. Det gjør vi noe med.

Dorthe Birkmose

Dorthe Birkmose er selvstændig psykolog (cand.psych.) og foredragsholder. Forfatter til “Når gode mennesker handler ondt” og supervisor med speciale i problemskabende adfærd.

Les mer på hjemmesiden: www.dorthebirkmose.dk

Når presset bliver for stort, opstår risikoen for forråelse

Dorthe Birkmose vil fortælle om engang, hvor hun i et vanskeligt pårørendesamarbejde oplevede forråelsen helt uden at opdage det. Før det var for sent. I fortællingen stifter vi bekendtskab med projektioner, rå impulser, negative tanker om andre, mistrosfortællinger og ikke mindst det positive sprogbrug, der kan camouflere fejl og krænkende handlinger.

Susanne Mikkelsen

Susanne Mikkelsen er sykepleier med videreutdanning som familieterapeut, og jobber ved Enhet for familie på Reinsvoll. Hun skal fortelle om hvordan de jobber med par som er innlagt i behandling for sin rusproblematikk, det å være nybakte foreldre og skulle lære hverandre å kjenne på nytt uten rus. 

Tittel på foredraget: Erfaringer fra enhet for familier – Hvordan være foreldre og partnere uten rus 

Enhet for familie er en langtids døgnenhet for foreldre med barn der foreldrene har utfordringer med rus, psykisk helse og foreldrerollen. Foreldrene er innlagt med sine barn, og behandlingstiden er inntil 12 måneder. 

Mikkelsen er assisterende enhetsleder ved Enhet for familie, og skal fortelle om hvordan de jobber med par, hvilke utfordringer parene kan kjenne på ved å være innlagt i behandling for sin rusproblematikk, hvordan det er å være nybakte foreldre som skal lære hverandre å kjenne på nytt uten rus.

På avdelingen jobber de mye med tilknytning og hvordan erfare det å ha et godt samspill med sine barn, det å kunne lese barnets signaler. For mange kan dette være vanskelig og utfordrende da de har med seg ulike erfaringer fra sin egen oppvekst. Vi jobber med å styrke foreldrene i deres nye hverdag uten rus. 

Det å jobbe med rus, psykisk helse og foreldrerollen er tre store områder, og kan for mange kjennes overveldende. Vi er opptatt av at foreldrene skal kjenne mestring og støtte underveis i sin behandling. 

Om Susanne Mikkelsen:

Mikkelsen er utdannet sykepleier med videreutdanning som familieterapeut. Hun er assisterende enhetsleder, og fag- og kvalitetssykepleier på Enhet for familie, Reinsvoll. Hun har i regi av sin videreutdanning som familieterapeut ansvaret for å tilby og gjennomføre parsamtaler for de av pasientene som ønsker det.  

Alexander Yttervik og Rune Hoff

Alexander Yttervik er utdannet barnevernspedagog og har jobbet ti år i Tyrilistiftelsen. Han har de siste årene hatt ansvar for pappagruppene på Kampen og er barneansvarlig i det tverrfaglige samarbeidet rundt pasientene på Tyrili Kampen.

Rune Hoff har jobbet 30 år innen rus og kriminalitet. Han er utdannet fengselsbetjent, med videreutdanning i rus og psykisk helse, og jobbet ti år innenfor kriminalomsorgen før han begynte i Tyrilistiftelsen. Han har jobbet i Tyrili i 20 år, med ekstra fokus på vold og sinnemestringsgrupper, kombinert med familie, barn og nettverksarbeid. Han har de siste ti årene vært en pådriver for pappagrupper på Tyrili Kampen.

Tema for innlegget:

  • Pappagruppe for pasienter på Tyrili Kampen. Hvorfor startet vi opp med det? Hva var/er målet med pappagruppa?
  • Hvilke erfaringer sitter vi igjen med etter å ha drevet pappagrupper i 15 år på Tyrili Kampen?

Rune Holberg-Andersen

Rune Holberg-Andersen tar oss med i sin oppvekst på godt og vondt. Med foredraget Lykkeliten får vi kjenne på viktigheten av å bli sett og tatt på alvor av personer rundt Rune i hans barneår. Vi får de harde tallene fra politiet og Novas statistikker og må forholde oss til dagens virkelighet. Vold i nære relasjoner. Det aller viktigste budskapet i foredraget er tydelig. Det er aldri barnets feil. Våg å være stemmen til de stemmeløse barna. 

Anne Thronsen

Anne Thronsen er vernepleier og pedagog, og jobber som universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun vil i sitt foredrag gi en kort innføring i grunnprinsippene i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC), og vektlegge erfaringer fra utprøving av programmet i barnevernet i Norge fra 2016-2020.

Tittel på foredraget: Ikke veiledningsbar? 
Om handlinger og holdninger i veiledning av foreldre som strever med kognitive utfordringer i omsorg for sine barn.  

Foredraget vil gi en kort innføring i grunnprinsippene i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC), og vektlegge erfaringer fra utprøving av programmet i barnevernet i Norge fra 2016-2020. PYC er særlig tilpasset foreldre som strever med betydningen i norsk språk, hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller som har generelle lærevansker. Erfaringene viser at programmet egner seg godt til veiledning av foreldre med behov for konkret og individuell veiledning og støtte for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn.  

Om Anne Thronsen: 

Anne Thronsen er vernepleier og pedagog, og jobber som universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun har lang erfaring i utdanningsledelse og i utdanning av vernepleiere og barnevernspedagoger. Siden 2014 har hun vært faglig ansvarlig for forskning og utvikling rundt USNs prosjekt om foreldreveiledning til foreldre med kognitive utfordringer, og har siden 2016 vært ansvarlig for USNs opplæring i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i barnevernet 

Brukerpanel: Renate, Elisabeth og John Harald

Renate fra A-larm, og BAR chat-vertene Elisabeth og John Harald deltar i årets brukerpanel. Temaet er «Hvordan er det å ha egenerfaring og møte andre med lignende erfaring?»

Renate, A-larm:
Renate er prosjektkoordinator i brukerorganisasjonen A-larm, og bruker blant annet sin egenerfaring i møte med andre gjennom selvhjelpsgrupper, innlegg for andre med egenerfaring og for fagfolk som jobber med pasientgruppen.

Elisabeth og John Harald, BaRsnakk:
BaRsnakk er en anonym chattetjeneste for barn og unge som opplever at deres omsorgspersoner ruser seg. Brukerne møter voksne frivillige i chatten, hvorav de fleste har egenerfaring med å vokse opp med rus.  To av disse er Elisabeth og John Harald.

Siv Tonje Luneng

Siv Tonje Luneng har mange års erfaring fra psykisk og somatisk helsevern og rusbehandling samt arbeid i kommunen. Etter å ha tatt flere terapeutiske videreutdanninger ser hun en særlig gevinst av å involvere kroppen mer i terapien. Hun er opptatt av å spre kunnskap som bidrar til å ivareta både fagfolk og pasienter og fremmer samarbeid.

Tittel på foredraget: Hvordan ivareta seg selv og andre over tid?

Vi er vårt viktigste verktøy. Så hvordan bevarer vi det milde blikket, varme hjertet, klare hodet og de raske bena – år etter år? Siv Tonje gir dere her noen smakebiter fra temaer som ressursjobbing, kroppslig regulering og positiv psykologi. Og så løfter hun frem bruken av natur og kultur.

Publisert: 24. mars 2021

Sist oppdatert: 27. september 2021 kl. 13:30