Forskning på mødre med rusproblemer

Forsiden/Gravide/Forskning på mødre med rusproblemer

Forskning på mødre med rusproblemer

Ønsket om å forebygge at barn født av rusavhengige mødre utvikler egne problemer, har inspirert et forskningsprosjekt ved KoRus Sør, Borgestadklinikken.

Eli Marie Wiig er tatt opp som doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo, Medisinsk Fakultet, for å forske på disse familiene.

Wiigs forskning dreier seg om den rusmiddelavhengige kvinnen og omsorgsrollen. Den første delstudien bestod av 18 kvalitative dybdeintervjuer med 9 rusbelastede kvinner innlagt ved Borgestadklinikkens familieenhet, som nylig hadde født barn, og som selv hadde vokst opp med rusmisbruk hos omsorgspersoner.

Funn fra første del av studien

Foreldrerollen er særlig utfordrende for disse kvinnene. Mange har levd hele livet på siden av samfunnet, og dette gjør rehabiliteringsprosessen ekstra krevende. Alle mødrene arbeider med å holde seg unna rusmidler, bearbeide traumatiske barndomserfaringer og bli integrerte i samfunnet. De trenger hjelp til å bygge støttende sosiale nettverk og til å etablere et trygt og forutsigbart familiemiljø for seg selv og barna sine. Den publiserte artikkelen fra denne delen av forskningsarbeidet drøfter også terapeutiske implikasjoner av disse funnene. (Wiig, EM, Haugland BS, Halsa A & Myhra, S (2014). «Substance-dependent women becoming mothers. Breaking the cycle of adverse childhood experiences.” Child & Family Social Work. doi:10.1111/cfs.12190)

Hva slags sosial støtte er tilgjengelig

Wiig har videre intervjuet den nærmeste støttepersonen til hver av kvinnene i studien. Hensikten var å forstå hva slags sosial støtte som er tilgjengelig for familiene og hvordan det sosiale nettverket kan bidra i barnas oppvekstforhold.

Studien viser at de rusavhengige småbarnsmødrene har få personer til støtte i hverdagen. Allikevel gir den viktigste støttepersonen langvarig og trofast hjelp. Imidlertid bærer støttepersonene på mange av de samme utfordringene som mødrene gjør, og støttepersonene trenger også oppfølging av tjenesteapparatet.

Arbeidet forventes publisert høsten 2016.

Hvordan arbeider terapeutene i klinikken

Siste del av dette forskningsarbeidet består av data fra terapeutene i familieenheten ved Borgestadklinikken. De har blitt intervjuet i fokusgrupper om hvordan de arbeider for å forebygge at barna skal utvikle problemer. Funn fra denne delstudien forventes publisert i 2017, og i løpet av det året skal også forskningsarbeidet være ferdig. Wiig er sykepleier med mastergrad i pedagogikk.

Publisert: 31. oktober 2016

Sist oppdatert: 10. mars 2020 kl. 13:37