Forsiden/Kontakt oss/Karin Gustavsen

464 22 897
karin.gustavsen@korus-sor.no

Karin Gustavsen

Spesialrådgiver

I KoRus – Sør jobber Karin med forskning, og er særlig opptatt av praksisnær kunnskapsutvikling, som er et forskning- og utviklingsområde vi fra 2016 skal jobber mer med. Karin jobber også med UNG, som er en satsing du kan lese mer om her: Unge/unge voksne

Karin bidrar også på ulike kurs og programmer, særlig med temaer knyttet til implementering av kunnskap i praksis og med det området som er hennes faglige kjerneområde: Sosiale ulikheter i oppvekst med fokus på levekårutsatte barnefamilier. Brukermedvirkning med fokus på barn og unges medvirkning i forskning og praksis, er et annet område hun jobber med. Sosiale innovasjon- og samfunnsentreprenørskap er tema hun også har jobbet en del med.

Karin er utdannet sosionom og sosiolog, og har gjennomført flere forskerkurs på phd-nivå. Hun har omfattende yrkesbakgrunn fra nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, blant annet innen ledelse, prosjektutvikling- og styring, forskning, formidling og fra kurativ virksomhet. Jeg har videreutdanning innen rusarbeid i kommunene, har gjennomført kurs i menneskerettigheter fra Bosnia og er godkjent som veileder for sosialarbeidere.

Hun deltar også i nordisk forskernettverk om unge.

Fagstoff fra Karin

Sosiale ulikheter i oppvekst – en humanitær utfordring

Har vi råd, mamma?: om inntektssikring og fattigdom

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon