Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

BTI er samarbeidsmodellen Risør kommune vil benytte i arbeidet med barn, unge og familier med behov for ekstra støtte. Når det oppstår en bekymring følges en handlingsveileder der de foresatte involveres fra et tidlig tidspunkt. God informasjonsflyt, dokumentasjon og samordning av tiltak vektlegges. Hovedmålet er å sikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd. BTI-modellen er ikke en ny metode i seg selv, men gir en tydelig struktur for det som allerede gjøres internt i den enkelte tjeneste, og som synliggjør når og hvordan andre tjenester skal involveres. Med bruk av BTI handlingsveileder og tilhørende verktøy, blir en mer bevisst på riktig saksgang, hva egen og andre tjenester i kommunen kan tilby og hvordan en best kan bidra til en positiv utvikling for barnet/ungdommen. Risør kommune startet så smått arbeidet med BTI-modellen høsten 2014 og barnehage og skole er godt i gang med å utarbeide handlingsveiledere for sine tjenester. Vi inviterer til presentasjon av BTI-modellen og felles kompetansehevingsprogram på Rådhuset nå i høst og vil jobbe videre med å gjøre det lettere tilgjengelig for alle involverte i tida framover.

Kick off BTI

  • Fredag 20. oktober kl. 08.30 - 11.30 melder rektor/barnehagestyrerne på sine personalgrupper direkte på mail til Malin Paust

  • Hvorfor har Risør kommune valgt samarbeidsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats?
  • BTI-modellen i Risør kommune
  • Barnevernet og tillit mellom tjenestene i Risør
  • Hva viser 0-punktsmålinga?
  • Å snakke om det vanskelige – hvordan legger jeg til rette for godt samarbeid?

Kompetansehevingsprogram fra Samarbeid Sør
Prosjektgruppa for BTI-modellen arbeider nå, i tett samarbeid med «Samarbeid Sør», med å ferdigstille kompetanseplanen for de aktuelle tjenestene i Risør kommune. Samarbeid Sør er et helt nytt samarbeidsprosjekt mellom de regionale kompetansesentrene KoRus Sør (Kompetansesenter Rus – Sør, Borgestadklinikken), RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør). Kompetanseplanen bygger på funn fra kompetansekartlegginga («0-punktsmålinga») som ble gjennomført i Risør kommune i desember 2016. Kompetansehevingsprogrammet skal bidra til å videreutvikle tiltak og det tverrfaglige samarbeidet om barn, unge og familier som bekymrer.

Bedre Tverrfaglig Innsats er folkehelsearbeid
Tidlig innsats er god forebygging, og tverrfaglig samhandling er i en del tilfeller helt nødvendig for å hindre videre problemutvikling. Bedre Tverrfaglig Innsats og felles kompetanseheving på tvers av tjenesteområdene innenfor relevante tema knyttet til arbeid med barn og unge er Risør kommunes viktigste folkehelsesatsing, og fordi vi allerede er et godt stykke på vei, og har et unikt samarbeid med Samarbeid Sør om kompetanseutvikling, har Risør kommune blitt valgt ut til å arbeide videre med søknad om å være foregangskommune i region Agder gjennom det statlige folkehelseprogrammet som innledes nå i 2017.

Publisert: 17. september 2017