Disse kommunene bør sette i verk tiltak for å forebygge overdoser og overdosedødsfall. KORUS Sør bistår kommunene med overdoseforebyggende arbeid, i tråd med Nasjonal overdosestrategi 2019-2022. En viktig del av dette arbeidet foregår i vårt regionale overdosenettverk, bestående av kommuner fra vår region. Kommuner som ønsker å delta i vårt nettverk er velkomne til det. Under finner du mer informasjon om nettverket og nyttige nettsider knytta til overdoseforebyggende arbeid.

KORUS Sør drifter et regionalt overdosenettverk med kommuner fra Agder, Telemark, Vestfold og Viken. Nettverket har jevnlige møter, både digitale og fysiske. Det er i stor grad deltakerne av nettverket som bringer inn aktuelle faglige temaer for møtene. I tillegg utgjør informasjonsdeling og erfaringsutveksling en viktig del av nettverket. Dersom din kommune ønsker å bli med i nettverket kan du ta kontakt med Eva Linn W. Lilleheil eller Karin Gustavsen.

Publisert: 25. april 2022