I 2013 gjorde KoRus – Sør en kartlegging av kompetansebehov i region sør.

Det overordnede målet var å få et utgangspunkt for å prioritere hvilke kompetansehevingstiltak vi bør arrangere mer av, og hvilken form disse tiltakene bør ha for å være mest mulig effektive. Denne rapporten er resultatet av kartleggingen.