Beskrivelse

Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av en kartlegging av pårørendepasienter som er gjort i perioden 2009-2011. Materialet omfatter kun pasienter som har søkt behandling for egen del som et resultat av det å være pårørende. Kartleggingen følges opp hvert tredje år, og denne rapporten er den tredje i sitt slag fra Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken (KoRus – Sør).