Etter alkohollovens § 1-7d er kommunene pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. I de fleste tilfeller er det naturlig å se denne planen i sammenheng med kommunens øvrige rusmiddelpolitikk, og se alle kommunens ansvarsområder innen rus i en sammenheng.

Fremme folkehelse

Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen må også ses i sammenheng med kommunens folkehelsearbeid.

Kommunene skal benytte alle virkemidler for å ivareta og fremme folkehelse og møte de folkehelseutfordringene kommunen har. Folkehelseloven løfter ansvaret til politisk nivå ved at kommunen skal integrere folkehelse i planarbeidet og fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet.

Helhetlig plan

Det lokale rusarbeidet må rette seg mot hele befolkningen, mot risikogrupper og mot dem som allerede har et rusproblem og mot deres omgivelser. For å få til en helhetlig plan bør den derfor inneholde kommunens satsingsområder innen rusmiddelforebygging/folkehelse, tidlig intervensjon og oppfølging/rehabilitering av rusmiddelavhengige.

Det rusforebyggende arbeidet i kommunene er av avgjørende betydning for å nå nasjonale mål om reduksjon av sosiale og helsemessige skader ved rusmiddelbruk. Mangelfulle eller dårlig målrettede forebyggingstiltak kan føre til økt behov for oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet anbefaler kommunene å utforme en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Publisert: 3. november 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56