Regjeringen ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Et utvalg har levert en utredning hvor det blant annet er foreslått å avkriminalisere narkotika til eget bruk. Utredningen er nå på høring før Stortinget senere skal ta stilling til reformforslagene.

Avkriminalisering av narkotika til eget bruk

Utvalget foreslår at narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes med bøter eller fengsel. I stedet for straff skal politiet kunne pålegge brukere av narkotika å møte til en samtale i en rådgivende enhet for narkotikasaker.  Det er foreslått å opprette en slik enhet i kommunene.

Ifølge Det europeiske narkotikaovervåkningsbyrået (EMCDDA) innebærer avkriminalisering at narkotikabruk er forbudt, men at det ikke lenger rammes av straffeloven. Reaksjonene er i stedet sivilrettslige, på samme måte som et parkeringsgebyr. Til forskjell fra avkriminalisering, betyr legalisering at bruk, besittelse eller salg av narkotika vil bli lovlig, men det vil fortsatt være regler for hvordan produksjon, salg og bruk skal skje.

Politiets pålegg om å møte i rådgivende enhet

Det foreslås en ny politilov § 9C hvor politiet kan pålegge en person å møte for rådgivende enhet når det er overveiende sannsynlig at personen har brukt, eller forsøkt å bruke narkotika, eller at personen har kjøpt, eller forsøkt å kjøpe, eller innehar eller har innehatt narkotika til egen bruk. Det er bare politiet som kan pålegge en person å møte for rådgivende enhet.

Medfører det noen konsekvenser ved ikke å etterkomme politiets pålegg om å møte i rådgivende enhet? Utvalgets foretrukne forslag inneholder ingen andre konsekvenser enn at politiet informeres om hvorvidt møteplikten er oppfylt, og at kommunen oppsøkende tjeneste etter omstendighetene selv kan oppsøkende vedkommende.

I Portugal er konsekvensen av å ikke å etterkomme politiets pålegg om oppmøteplikt at det ilegges et overtredelsesgebyr. Dette gjelder ikke for personer som er rusavhengige. Gebyrets størrelse varierer utfra hvilke typer narkotika det er snakk om.

Hvor mye narkotika skal en kunne inneha straffefritt

Et moment som drøftes er hvor mange bruker- eller rusdoser en person kan inneha til eget bruk uten å bli straffet. En person som røyker cannabis engang iblant til rekreasjon trenger kanskje bare en rusdose for å oppnå ønsket rus, mens en rusavhengig kan trenge flere brukerdoser om dagen for å oppnå ønsket rus.

Flertallet i utvalget forslår blant annet at det skal være straffefritt å inneha inntil 15 gram hasj, noe som tilsvarer 20-30 brukerdoser. For store mengder kan medføre større forbruk, eller at en også selger narkotika videre til andre. Utvalget foreslår også at en straffefritt kan inneha inntil 5 gram heroin, kokain og amfetamin, noe som tilsvarer 20-30 brukerdoser alt utfra hvor rent stoffet er.

Et mindretall i utvalget forslår at en straffefritt kan inneha inntil 5 gram cannabis, og 1 gram heroin, kokain og amfetamin. Noe som samsvarer med grenseverdiene i Portugal-modellen, bortsett fra kokain hvor Portugal har en grense på 2 gram.

Rådgivende enhet i narkotikasaker

Som nevnt foreslår utvalget at politiet skal kunne pålegge brukere av narkotika å møte til en samtale i en rådgivende enhet for narkotikasaker, og kommunene skal pålegges å opprette en slik enhet. Utvalgets foreslåtte modell innebærer en integrert modell som er forankret i de ordinære helse- og velferdstjenestene, med hovedansvaret lagt til det kommunale forvaltningsnivået. Enheten må ikke være en egen organisatorisk enhet, men det er funksjonene og den tverrfaglige kompetansen som er utslagsgivende. Kommunen gis ansvar for å peke ut personellet som skal være tilknyttet enheten, herunder en person som skal ha lederfunksjon.

Enhetens primære funksjon vil være å gi råd og informasjon til personer som ilegges møteplikt for enheten på bakgrunn av avdekket bruk, innehav eller erverv av narkotika til egen bruk. Enheten kan også kartlegge hjelpebehov etter samtykke, og å videreformidle disse personene til adekvate tjenestetilbud.

Politiet muligheter til å avdekke narkotikabruk

Utredningen sier at politiet kan foreta en særskilt undersøkelse av om det foreligger tegn og symptomer på påvirkning av et stoff som etter regler med hjemmel i narkotikalisten er å anse som narkotika, når personen fremstår som påvirket av et slikt stoff og det foreligger rimelig grunn til å bekrefte eller avkrefte dette.

Barn og unge under 18 år i rådgivende enhet

Rådgivende enhet skal etter utvalgets forslag styrkes med barnevernfaglig kompetanse i alle saker som omhandler barn og unge under 18 år, i den tverrfaglige vurderingen av tjenestebehov.

Barn og unge under 18 år som er pålagt å møte for rådgivende enhet, skal innkalles med foreldre eller den som har foreldreansvaret, dersom dette ikke av særlige grunner bør unnlates.

Ungdom som har fylt 16 år og som har samtykket til kartlegging av rusmiddelbruk, livssituasjon og tjenestebehov, kan også, etter eget ønske og dersom ungdommens modenhet tilsier det, gjennomføre kartleggingssamtalen med rådgivningsenheten enten alene eller med en annen tillitsperson enn foresatte.

 

Kilder: NOU 2019:26. Rusreform – fra straff til hjelp.

 

Publisert: 24. januar 2020

Sist oppdatert: 14. februar 2020 kl. 14:29