SLT – Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Forsiden/SLT – Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT – Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Det er Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (KFK) som har nasjonalt ansvar knyttet til etablering og oppfølging av SLT-modellen i norske kommuner. KoRus – Sør sin rolle er å bistå KFK i oppfølging av SLT-kommuner i vår region.

KoRus – Sør kan bistå kommune og politi med:

  • Rådgivning knyttet til etablering og organisering av SLT-arbeidet
  • Kartlegging av utfordringsområder
  • Utvikling og gjennomføring av rusforebyggende tiltak
  • Delta i planlegging og gjennomføring av nettverkssamlinger

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeid. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket.

Kommunale SLT-koordinatorer
I fylkene Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold er det en rekke kommuner som benytter SLT-modellen. Kommunene har egne SLT-koordinatorer, med ansvar for samordning og koordinering av kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Koordinatorene har ofte oppgaver knyttet til kartlegging av utfordringsområder innen rus, kompetansebehov innen rusforebygging samt utvikling og gjennomføring av rusforebyggende tiltak i den enkelte kommune. I tillegg har mange SLT-koordinatorer oppgaver knyttet til tilrettelegging og gjennomføring av Ungdataundersøkelser.

Samarbeid og styrking
Et godt samarbeid mellom KoRus-Sør og SLT-kommunene er gjensidig nyttig for å styrke og videreutvikle det rusforebyggende arbeidet i kommunene. KoRus-Sør har etablert en egen funksjon som skal ivareta samarbeidet med SLT-kommunene.

Mer om SLT-modellen

Publisert: 24. april 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56