SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Det er Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (KFK) som har nasjonalt ansvar knyttet til etablering og oppfølging av SLT-modellen i norske kommuner. KoRus – Sør sin rolle er å bistå KFK i oppfølging av SLT-kommuner i vår region.

KoRus – Sør kan bistå kommune og politi med:

  • Rådgivning knyttet til etablering og organisering av SLT-arbeidet
  • Kartlegging av utfordringsområder
  • Utvikling og gjennomføring av rusforebyggende tiltak
  • Delta i planlegging og gjennomføring av nettverkssamlinger

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeid. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket.

Kommunale SLT-koordinatorer
I fylkene Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold er det en rekke kommuner som benytter SLT-modellen. Kommunene har egne SLT-koordinatorer, med ansvar for samordning og koordinering av kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Koordinatorene har ofte oppgaver knyttet til kartlegging av utfordringsområder innen rus, kompetansebehov innen rusforebygging samt utvikling og gjennomføring av rusforebyggende tiltak i den enkelte kommune. I tillegg har mange SLT-koordinatorer oppgaver knyttet til tilrettelegging og gjennomføring av Ungdataundersøkelser.

Samarbeid og styrking
Et godt samarbeid mellom KoRus-Sør og SLT-kommunene er gjensidig nyttig for å styrke og videreutvikle det rusforebyggende arbeidet i kommunene. KoRus-Sør har etablert en egen funksjon som skal ivareta samarbeidet med SLT-kommunene.

Mer om SLT-modellen

Publisert: 24. april 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56