Dette programmet tilbys ikke lenger.

I undersøkelsen Kartlegging av kompetanse om rusproblematikk, som KoRus – Sør, Borgestadklinikken gjennomførte i 2005, oppgir førskolelærere, lærere og andre at de har for lav kompetanse på rusproblematikk. De kan for lite om metoder for å ta opp rusmiddelrelatert problematikk med barnets foresatte, og for lite kompetanse om hvordan de skal gripe inn. Dette var bakgrunnen for utviklingen av programmet «Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon».

Programmet ble i 2009 evaluert av Sirus, og i 2013 evaluert av Telemarksforskning.