Vi tilbyr:

 • To dagers instruktøropplæring. Mulighet for å bli sertifisert til å lære opp nye instruktører etter å ha ledet hele programmet minst en gang..

Dag 1: Ungdom og rusmidler. Bakgrunn for “Kjærlighet og Grenser”. Grunnleggende om oppbyggingen av manual, arbeidsark, digitale filer og samlingene. Grundig gjennomgang av Steg 1 og 2.

Dag 2: Presentasjon av Steg 3 – 7.  Presentasjon av Steg 8: Oppfølgingssteg. Rekruttering av ledere og deltakere til programmet – erfaringer og råd. Åpen time – Spørsmål og kommentarer.

Dere forplikter dere til å:

 • Gjennomføre opplegget i tråd med manualen.
 • Dekke egne reise- og oppholdsutgifter.

Hvorfor bør kommunen delta:

 • Ungdataundersøkelsene viser at en stor del av ungdommene (spesielt jenter) sliter med psykiske helseplager.
 • Innholdet i K&G bygger på anerkjent forskning om risiko- og beskyttelsesfaktorer.
 • Metodene som brukes er beslektet med handlings- og refleksjonsveiledning, motiverende intervju og kognitiv terapi, og bygger først og fremst på refleksjon over utfordringer i hverdagen for familier med unge i 10 – 14 års alderen.
 • I tillegg til å bygge oppunder beskyttelsesfaktorer hos ungdommene, bygger programmet også gode sosiale nettverk blant foreldrene.
 • Kjærlighet og grenser bygger et positivt samarbeid mellom skole og hjem.

 

Er du interessert i å delta? Ta kontakt med Eli Marie Wiig

Kjærlighet & Grenser i Norge

Programmet ble prøvd ut i Norge fra 2004 ved hjelp av den svenske versjonen.  Opprinnelig 12 steg (7 + 5). Fra 2006 ble en bearbeidet, oversatt versjon på 8 steg tatt i bruk i Norge etter at Terje Knutheim, psykologspesialist fra KoRus- Sør, hadde vært på opplæring i USA hos Karol Kumpfer. I 2009 bevilget Helsedirektoratet midler til en helnorsk versjon. Oppbyggingen baserte seg både på den amerikanske, den britiske og den svenske versjonen. I tillegg valgte vi i Norge å fjerne oss fra den svenske versjonen ved gjennomgående å bruke en metodikk som har til hensikt å stimulere til egenrefleksjon og oppbygging av indre motivasjon hos deltakerne. I tillegg ble det innført et eget steg viet digitale medier.

I 2017 ble en revidert versjon tatt i bruk, på bakgrunn av brukernes og drivernes erfaringer med programmet. Det ble også gjort moderniseringer knyttet til teknologisk utvikling. Filmene ble digitaliserte og lagret på minnepinner. Instruksjonsbeskrivelsene i manualen ble kraftig forkortet, slik at manualen ble bedre egnet til å skrives ut som en pdf-fil av brukerne. Dessuten ble programmet endret til å inneholde 7 steg + 1 oppfølgningssteg.

I 2019 ble programmet evaluert av Telemarksforsking (Møller, 2019), i tillegg til at det ble gjennomført en kvalitativ undersøkelse som et mastergradsarbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge (Olsen, 2019). På bakgrunn av disse evalueringene og innspill fra sertifiserte instruktører med erfaring i å bruke Kjærlighet og Grenser, ble programmet modernisert og revidert i 2019. Manualen foreligger nå som PP-presentasjon og både manual og filmer kan lastes direkte ned fra Microsoft Teams.

Deltakere i programutviklingen

KoRus Sør har hatt ansvaret for utviklingen og bearbeidelsen av Kjærlighet og Grenser i Norge. I 2009 bidro Terje Knutheim, Mariann Deila Bryn og Eli Marie Wiig fra KoRus Sør og Hanne Øyen Herland fra Larvik kommune. Norske filmer ble utarbeidet av Applaus Film & TV i Oslo, mens utformingen av brukermanualer er laget av det grafiske firmaet Wera AS i Porsgrunn. Revisjonen i 2016 var Eva-Linn Lilleheil og Eli Marie Wiig fra KoRus – Sør, og Torhild Sundmyhr fra Sandefjord kommune ansvarlige for. 2019-versjonen ble revidert på bakgrunn av de 2 nevnte evalueringene og innspill fra erfarne instruktører, med Eli Marie Wiig som hovedansvarlig.

Teoretisk grunnlag for Kjærlighet og Grenser

Følg oss på facebook:

https://www.facebook.com/groups/1111928738828354/?fref=ts

 • En rapport fra Telemarksforskning (Møller, 2019) konkluderer med at tiltaket har positiv virkning på foreldrekapasitet og relasjonen mellom ungdommene og foreldrene. Tiltaket bidrar også til å motvirke vennepress og derigjennom skape et bedre skolemiljø. Det anbefales en oppdatering av tiltaket. (En modernisering har blitt gjennomført i løpet av 2019. Nytt filmmateriell er også under produksjon.)
 • En Masteroppgave fra Universitetet i Sørøst-Norge (Olsen, 2019) har dybdeintervjuet familier som har deltatt i tiltaket. Forfatteren konkluderer med at både ungdom og foreldre stiller seg svært positive til programmet etter deltakelse. Begge informantgruppene vektlegger økt bevissthet og påfyll av læring. Større innsikt om ungdomstiden og hva den kan føre med seg av utfordringer blir trukket fram som sentral kunnskap fra Kjærlighet & Grenser.
 • I en kunnskapsoppsummering fra KoRus – Vest Bergen fra 2010 (Bolstad et al. 2010), refereres det til at Number Needed to Treat for SFP er 9:1. (Må gi intervensjonen til 9 ungdommer for å avverge tidlig debut eller problembruk hos én – altså svært gode forebyggingstall).
 • Nordahl–rapporten fra 2006 peker på K&G som ett av få forebyggende program i bruk i norsk skole med sannsynlig effekt.
 • En Cochrane review fra 2003 peker på SFP (Strenghtening Families Programme, oversatt til Kjærlighet og grenser på norsk) som det mest lovende av over 50 ulike innsatser med overskrift «Universal family-based intervention programs for alcohol misuse in young people» (Foxcroft et al., 2003) I denne metastudien inngår både europeiske og amerikanske forskningsstudier.

Telemarksforskning: Evaluering av tiltaket «Kjærlighet og grenser»

Masteroppgave: Ungdom, rus og foreldrestøtte: En kvalitativ studie av ungdom og foreldres erfaringer med programmet Kjærlighet & Grenser

Miljøterapeut Renate Lysøbakk ved Lunde barneskole forteller om hvorfor de er så fornøyd med programmet:

Fra august 2020 er folkehelse og livsmestring et tverrfaglig tema i skolen. KoRus Sør tilbyr foredrag til skoler som ønsker å lære mer om dette temaet. Dette kan du lese mer om her.