Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. I Brukerplan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester, og som fagpersonene i vedkommende tjeneste vurderer at har et rusproblem og/eller psykiske helseproblemer.

Hovedformålet med Brukerplan er å danne et informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester og på den måten sikre en best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

Kartleggingen består av en individuell funksjonsvurdering på åtte områder: bolig, arbeid og aktivitet, økonomi, fysisk helse, rus, psykisk helse, sosial kompetanse og nettverk. I tillegg til dette kartlegges tjenestene brukeren mottar i dag, og det gjøres en vurdering i forhold til den enkeltes framtidige tjenestebehov.

Å gjennomføre en Brukeplankartlegging er gratis for kommunene.

Ansvarsfordeling – KoRus, KORFOR og kommunene

KoRus – Sør: Vi tilbyr opplæring til kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust Agder og Vest-Agder som ønsker å foreta lokale kartlegginger. Videre kan kommunene få bistand til etterarbeid med undersøkelsen etter behov og avtale.

KORFOR: Har det faglige og tekniske ansvaret for Brukerplan, inkludert ajourhold og videreutvikling av verktøyet. Etter at kommunene har gjennomført kartlegging så lager KORFOR en samlerapport med resultatene til den enkelte kommune. I tillegg utarbeides rapporter for det enkelte helseforetak/fylke og en landsoversikt basert på data fra alle kommunene som har deltatt.

Publisert: 5. oktober 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56