Målet med Den nødvendige samtalen er å:

 • Dele bekymringer dere har for barnet med foreldrene
 • Skape et samarbeid med foreldrene for å sikre barnets utvikling og trivsel
 • Sette i gang prosesser som kan hjelpe barnet og familien
 • Avklare om det er behov for ytterligere støtte fra andre instanser
Bilde av heftet Den nødvendige samtalen

Last ned heftet:
Den nødvendige samtalen

 • Avtal hvem som skal delta i samtalen og den innbyrdes rollefordelingen
 • Avklar formålet med samtalen.
 • Beskriv med stikkord hva bekymringen for barnet går ut på og konkretiser i hvilke situasjoner og hvordan dere ser at barnet har problemer.
 • Lag på forhånd en liste over punkter det er viktig å formidle.
 • Vurder hvordan foreldrene best kan få forståelse for og se at barnet har behov for støtte.
 • Hva håper dere kommer ut av samtalen? Hva frykter dere kan skje?
 • Gjennomgå hvordan dere tror at samtalen kan forløpe og forbered alternative muligheter.
 • Fastsett hvor lenge samtalen skal vare.
 • Vurder om dere har behov for hjelp fra noen som har mer kompetanse i forkant av samtalen.
 • Les gjennom hvilke rutiner dere har for slike samtaler på arbeidsplassen. Få kjennskap til prosedyrer i det øvrige tjenesteapparatet i kommunen og hvem dere kan kontakte for eventuell videre oppfølging og hjelp til familien.
 • Inviter foreldrene til samtalen med informasjon om samtalens primære formål, tidspunkt, varighet og hvem som vil delta.
 • Hvis relasjonen mellom dere og foreldrene er vanskelig, bør dette tas opp i begynnelsen av samtalen. ”Jeg er fullt klar over at vi har forskjellig syn på ting …”
 • Ha som utgangspunkt for samtalen en holdning om at foreldrene ønsker det beste for sitt barn
 • Balanser beskrivelsen av barnet mellom det som fungerer godt og er barnets styrke og det som er vanskelig
 • Bekreft foreldrenes kompetanse og gode intensjoner der disse er tilstede. Vær barnets stemme. Vær interessert og lyttende i forhold til foreldres opplevelse av virkeligheten
 • Spør hva de tenker om det som er sagt, og om de deler den bekymringen som dere har presentert
 • Gi plass til foreldrenes tanker, frustrasjoner og eventuell motstand når det er snakk om barnets problemer
 • Tål uenigheter som kan komme. Fokus skal være på det som kan bedre barnets situasjon og ikke på foreldrenes uenighet
 • Hjelp foreldre til å forstå forskjell på det som er vanlig for barn og det som vekker bekymring
 • Vær oppmerksom på språkbruk. Hold fokus på bruk av alkohol og ikke misbruk
 • Gi saklig informasjon om hvordan barn generelt kan reagere når voksne drikker. Mange foreldre ser ikke selv sammenhengen mellom barnets problemer og eget forhold til rusmidler
 • Gi plass til foreldrenes reaksjoner samtidig som dere har fokus på nødvendige tiltak for å hjelpe barnet
 • Konkretiser tiltakene dere blir enige om
 • Leder oppsummer samtalen, og spør om det er behov for oppklaringer eller noe annet foreldrene ønsker å samtale om
 • Avklar nytt møte før dere går fra hverandre
 • Fikk dere formidlet bekymringen tydelig nok for foreldrene, og forstod de bekymringen dere har for barnet?
 • Er referatet fra møtet skrevet på en slik måte at foreldrene kjenner igjen utsagnene?
 • Ble det etablert et godt samarbeid med foreldrene og ble det satt realistiske mål for å hjelpe barnet?
 • Vil oppfølgingsplanen sikre god nok progresjon og endring?
 • Hvordan ser bekymringen ut nå? Er den mindre eller større? Hvorfor?
 • Hvordan skal det øvrige personalet informeres, og om hva?
 • Hvordan har hver og en av dere det etter samtalen? Gi hverandre tilbakemelding på hva som gikk bra og hva som opplevdes vanskelig.

Se hele filmen «Den nødvendige samtalen» her:

Publisert: 5. oktober 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56