Hva er Ungdata?

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom kartlegging av den lokale oppvekstsituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

Hovedformålet med Ungdata er å dekke behov fagfolk og ledere i kommunen har for å kunne planlegge og evaluere tjenester og dimensjonere tilbud rettet mot ungdom i kommunene.

Temaene i undersøkelsen dekker områder som skole og fritidsaktiviteter, forhold til foreldre og venner, psykisk helse, nettverk og selvbilde, rusmiddelbruk med mer. Spørreskjemaet er bygd opp med en obligatorisk del, en valgfri del og med mulighet for å lage egne spørsmål. Det skal ikke ta mer enn en time for ungdommene å svare på undersøkelsen. Valgfrie spørsmål avklares i dialog med KoRus og NOVA.

Å gjennomføre en Ungdataundersøkelse er gratis for kommunene (fylkeskommunene).

Den kostnadsfrie standardløsningen omfatter:

 • Hjelp til å sette samme spørreskjemaet
 • Tilgang til den elektroniske undersøkelsen
 • Veiledning i praktisk gjennomføring
 • Kvalitetssikring og oppbevaring av data
 • Standardrapporter fra NOVA med resultater fra undersøkelsen:
  – Svarfordeling
  – Svar fordelt på kjønn
  – Svar fordelt på klassetrinn
  – Nøkkeltallsrapport der lokale data sammenliknes med nasjonale tall

KoRus-Sør tilbyr i tillegg bistand før, under og etter gjennomføring av undersøkelsen, eller annen bistand etter behov.

Ansvarsfordeling – KoRus, NOVA og kommunene

NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og KoRus-Sør har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunen (fylkeskommunen) står for den praktiske gjennomføringen. NOVA har ansvar for at undersøkelsene gjennomføres i tråd med vilkårene i personopplysningsloven, og at kravene til prosedyre, informasjon og datasikkerhet følges. NOVA har også ansvar for at den tekniske løsningen fungerer som den skal og de produserer standardrapporter fra undersøkelsene.

Ungdata finansieres over Statsbudsjettet, gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskaps-departementet og Kunnskapsdepartementet. Å gjennomføre en Ungdataundersøkelse er gratis for kommunene (fylkeskommunene).

Kommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen lokalt, og må informere foresatte og elever om undersøkelsen. Skolens ledelse og lærerne skal tilrettelegge for gjennomføring. Alt materiell som kommunen trenger til praktisk gjennomføring vil de få fra NOVA og KoRus-Sør. Ungdata-undersøkelsene skal forankres på ansvarlig nivå i kommunen og det utnevnes en kommunal koordinator. Koordinator har ansvar for å motivere skolene i forkant, påse at foresatte og elever får tilstrekkelig informasjon, samt å veilede skolene i den praktiske gjennomføringen.

I vår region har vi valgt å gjennomføre Ungdata som fylkesvise undersøkelser. På denne måten vil alle kommunene og de videregående skolene i hvert fylke, gjennomføre undersøkelsene på likt. Flere fylkeskommuner har tidligere gjennomført felles Ungdata-undersøkelse for alle kommunene i fylket, bl.a. Vestfold, Telemark og Agder-fylkene. Deres erfaringer viser at en slik gjennomføringsmodell gir stor merverdi for kommunene.

En felles undersøkelse for alle kommunene og de videregående skolene i hele fylket vil gi merverdi på flere områder:

 • Mulighet til å sammenligne resultater fra egen kommune med andre kommuner.
 • Mulighet til å drøfte resultatene og eventuelle virkemidler med fagmiljøer i andre kommuner. Dette vil ikke minst være viktig i evalueringen av det helsefremmende eller forebyggende arbeidet i kommunene. Tilsvarende vil kommunene ha nytte av resultater fra de videregående skolene i evaluering av kommunens helsefremmende/forebyggende arbeid.
 • Regionale aktører vil kunne bistå med ressurser som kan være til hjelp for kommunen både til den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, til gjennomføring av analyser og ikke minst til å bruke Ungdata i evaluering av lokalt forebyggende/ helsefremmende arbeid.
 • Styrke den generelle regionale- og lokal kompetansen på ungdoms hverdagsliv.

Les mer om:

Ungdata i Buskerud

Ungdata i Vestfold

Ungdata i Telemark

Ungdata i Agder

Publisert: 5. oktober 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56