Elever og rus er en beredskapsordning mot rusbruk for ungdomsskole og videregående skole. Målet med Kjentmannordningen er at skolen har kunnskap om rusforebygging, samt kjenner til nyttige tiltak, slik at den kan håndtere elever som ruser seg på en konstruktiv måte.

Undervisningen foregår over fem heldagssamlinger. På disse samlingene lærer du blant annet om skolen som arena for rusforebygging, risiko og beskyttelsesfaktorer, du lærer om de mest brukte rusmidlene som alkohol, cannabis og MDMA, tidlig intervensjon, hvordan rusmidler påvirker hjernen, hvordan politiet jobber forebyggende og oppfølgende mot ungdom som bruker illegale rusmidler, hvordan du kan ta vare på deg selv i en krevende arbeidshverdag og aktuelle samarbeidspartnere for skolen.

I tillegg får du to dagers opplæring i Motiverende Intervju (MI), som er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Det er lagt opp til erfaringsveksling med de andre deltakerne gjennom gruppearbeid og diskusjoner.

  • Kjentmann har en viktig rolle i skolens rusforebyggende og oppfølgende arbeid.
  • Kjentmann gir råd i forhold til å oppdage og se elever med rusproblematikk.
  • Kjentmann skal være lett å oppsøke både for elever, kollegaer og foreldre.
  • Kjentmann skal kunne snakke om rus med elever, foresatte og andre ansatte ved skolen.
  • Kjentmann skal være en trygg person som ikke overser, men heller ikke overreagerer, på elevers rusbruk.
  • Kjentmann skal ikke løse alle saker alene, og må derfor ha oversikt over aktuelle samarbeidspartnere.
  • Ansatte i skolen som ønsker å være Kjentmann, som lærere, rådgivere, miljøterapeuter, assistenter og andre.
  • Det anbefales at den som er Kjentmann har en heltidsstilling, eller tilnærmet dette, slik at personen er lett å kontakte.
  • Helsesøstre kan gjerne delta på undervisningen sammen med den som skal bli skolens Kjentmann.

Publisert: 2. november 2016

Sist oppdatert: 29. oktober 2021 kl. 15:26