Nettbasert MI-spill

Spillutviklingsselskapet Attensi har på oppdrag fra og i samarbeid med Larvik kommune utviklet et elektronisk, nettbasert MI spill. Korus Sør og Korus Vest har bidratt med faglig kvalitetssikring av spillet, i samarbeid med nevnte aktører.

Les mer om spillet på Larvik kommune sin nettside: Bruker spillteknologi for å øve på motiverende intervju

Målsetting

Spillet er primært tenkt som en treningsarena i etterkant av gjennomført grunnopplæring i samtalemetoden Motiverende Intervju. Man går inn og prøver seg som rådgiver basert på MI ferdigheter i et interaktivt spill med virtuelle klienter. Spillet gir rom for en trygg individuell læringsarena hvor man får prøvd seg ut i «praksis» og får tilbakemeldinger på egen rådgiveratferd. I tillegg kan man velge å spille sammen med kolleger, bruke hverandre til å gi/få tilbakemeldinger og inspirere hverandre til videre trening.

Opplegg

Innledningsvis presenteres klientenes situasjon og problematikk. Man velger så blant ulike alternativ for rådgiveratferd. Valgene utløser ulik respons hos klientene, konkrete tilbakemeldinger på rådgiveratferden popper opp på skjermen, hele tiden i lys av hva som kjennetegner holdningssettet og kommunikasjonsferdighetene i MI. Spillet styres i ulike retninger, ut fra de valgene man foretar. Man kan bli kastet ut av spillet dersom man gjentatte ganger foretar valg som går på tvers av god MI praksis. Til slutt får man en samlet evaluering av samtalen, både positive sider og læringspotensiale.

Tilgjengelighet

Attensi er en profesjonell og kommersiell aktør på spillutviklingsfeltet, og det er knyttet kostnader til utvikling av spillet. Det er derfor nødvendig å kjøpe lisens for å kunne ta spillet i bruk.

Publisert: 11. januar 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56