Arenaer og struktur

Mulighetene for å trene og prøve ut MI er mange, i ulike settinger og via ulike innfallsvinkler. Det viktigste er at man finner frem til gode rammer som sikrer tilstrekkelig grad av trygghet, kontinuitet, forpliktelse og rom for feedback. Vi skisserer noen eksempler, samtidig oppfordrer vi til lokalt initiativ og engasjement for å skape gode treningsarenaer tilpasset aktuelle behov og ressurser.

Trene alene

 • Sette opp en egen læringsplan med definerte læringsmål
 • Forberede samtale med klient, konkretisere hva du ønsker å trene på
 • Gjennomføre samtale med klient
 • Informere klient om at du er i en læringssituasjon og trener på å anvende metoden, be om tilbakemelding fra klient etter samtalen, drøfte hva som fungerte bra, hva klienten skulle ønske hadde vært gjort annerledes
 • Reflektere i etterkant over samtalen, notere ned erfaringer og mål for videre trening
 • Be klient om tillatelse til å ta opp samtalen på bånd
 • Gå gjennom og transkribere samtalen som ledd i egenrefleksjon eller veiledning
 • Sende inn samtalen til MI-analyse for feedback
 • Justere læringsplan i tråd med tilbakemeldinger fra MI-analyse
 • Se filmer
 • Lese aktuell litteratur

Trene sammen med kollega

 • Alliere seg med en kollega i enkeltsituasjoner, eller i et samarbeid over tid
 • Trene individuelt i samtale med klient, bruke elementer fra tips til trening alene, men samarbeide om forberedelse og drøfting i etterkant
 • Trene med hverandre uten klient i utprøving av metoden
 • Trene sammen i utprøving av metoden i samtale med klient, avklare roller og fokus, drøfte erfaringer i etterkant
 • Reflektere sammen over læringsmål og egen praksis, gi hverandre tilbakemeldinger

Trene i kollegagrupper

 • Etablere kollegagrupper
 • Jobbe for å skape et trygt og støttende klima i kollegiet, hvor terskelen for å eksponere seg er lav og ikke preget av konkurranse eller prestasjonsangst
 • Definere rammer og læringsmål
 • Avklare møtepunkter og ansvarsfordeling
 • Velge utgangspunkt for gruppemøte fra gang til gang, varier gjerne, bruk elementer fra verktøykassen
 • Forberede tema, ansvar går på omgang
 • Utveksle erfaringer, gi hverandre tilbakemeldinger i MI-ånd

Trene i lokale veiledningsgrupper

 • Etablere lokal veiledningsgruppe der hvor man har tilgang på veileder
 •  Avklare rammer, ansvar og møtepunkter
 • Skape trygghet som forutsetning for læring og utvikling
 • Definere læringsmål, hjemmeoppgaver, egeninnsats
 • Bruke elementer fra tips til arbeid alene og i kollegagrupper
 • Bruke aktuelle deler av verktøykassen

Trene med familiemedlemmer eller venner

 • Allier deg med familiemedlemmer eller venner
 • Bruk aktuelle elementer fra tips til trening alene eller sammen med kollega
 • Be om tilbakemeldinger

Bruk av MI-analyse

I prosessen med å tilegne seg samtalemetoden Motiverende Intervju er det viktig at man sikrer feedback på egen praksis. Det er utviklet internasjonale kodingsverktøy for Motiverende Intervju – MITI og CLAMI. I Norge har KoRus Bergen etablert et nasjonalt veiledningssenter for MI-analyse. Her tilbys feedback og veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt de anvender MI, samt tips og råd om hvordan man kan videreutvikle egen kompetanse i metoden. Det oppfordres til å gjøre bruk av dette tilbudet, som innebærer at man leverer inn lydbånd og transkript fra en MI-samtale til koding.

Se mer i del 7 om hvordan du praktisk går frem for å levere materiale til MI-analyse.

Publisert: 7. juli 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56