Tips til implementering av MI

Ikke bare den enkeltes arbeid med å tilegne seg og praktisere MI er en krevende prosess – det samme gjelder implementering av metodikken i virksomheten eller kommunen. Erfaringer i etterkant av innføringskurs har gitt oss noen nyttige knagger i det videre implementeringsarbeidet.

Forankring i ledelse

God forankring i ledelsen i forkant av og underveis i innføringskurs er en viktig forutsetning for god implementering. Ledelsen har ansvar for å oppmuntre til, legge til rette for – og forvente – at kursdeltagere jobber videre med å ta samtalemetoden i bruk i etterkant av opplæringstilbudet.

Lokale nøkkelpersoner

I tillegg til god forankring i ledelsen vil engasjerte og interesserte nøkkelpersoner alltid ha en sentral plass i gode implementeringsprosesser. Nøkkelpersoner kan ta et ekstra ansvar for å organisere treningsarenaer og møtepunkter, være et bindeledd og en påminner/pådriver i MI-ånd.

Lokale veiledere og kursholdere

Mange kommuner har etter hvert mye MI-kompetanse. En viktig lederoppgave er å fange opp og ha oversikt over fagpersoner med denne kompetansen, og stimulere til etablering av lokale veiledere som kan ta ansvar for veiledning i etterkant av innføringskurs. I forlengelsen av dette vil det kunne være aktuelt for noen å kvalifisere seg til å holde MI-kurs internt. Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken (KoRus – Sør), har oversikt over kursholderkurs i regi av kompetansesentrene i rusfeltet. Det vil bli etablert et regionalt nettverk for lokale veiledere og kursholdere – se del 10.

Lokale nettverk

Vi oppfordrer kommunene til å legge til rette for lokale MI-nettverk, der dette er ønskelig fra de ansatte, som ledd i implementeringsarbeidet. Avgjørende for å få til dette, er at man har nøkkelpersoner som er villige til å «dra i gang» og sikre fremdrift av et slikt nettverk. Også her er det viktig å legge ambisjonene på et realistisk nivå og prioritere kontinuitet over en viss tid fremfor hyppige møter. Nettverk skal først og fremst tjene til inspirasjon og ønske om videre læring. Et møte hvert halvår kan være tilstrekkelig.

Et eksempel på plan for implementering av MI i en kommune

Larvik kommune tar sikte på bred implementering av Motiverende Intervju. Gjennom årene har mange ansatte deltatt på kurs, og målsettingen er at flest mulig i aktuelle tjenester skal få tilbud om MI-opplæring. For å få til dette har de på eget initiativ, i samarbeid med KoRus – Sør, laget en plan for implementering av MI. Det blir spennende å følge dette arbeidet videre.

«Larviksmodellen»

  • God forankring i ledelsen
  • Innføringskurs 3 dager (2+1) + halv oppfølgingsdag etter noen måneder
  • Avtale om lokale veiledere i etterkant
  • Etablering av veiledergruppe på 10 personer som tar ansvar for videre implementering inn i sine enheter – engasjerte personer med initiativ og kreativitet
  • Veiledergruppen møtes regelmessig, KoRus – Sør tilbyr konsultasjon og møter gruppen etter avtale
  • Veiledergruppen har forpliktet seg til å levere inn case til MI-analyse innen en frist, vil bruke disse erfaringene i veiledningen og få flest mulig til å gjøre bruk av MI-analyse
  • Ledelsen har søkt om og fått innvilget stimuleringsmidler til videre implementering
  • Kommunen har meldt på 4 av veilederne til MI-kursholderkurs til høsten, for å kunne gi opplæring til flere i kommunen

MI inspirasjonsdag

Korus Sør arrangerer hvert år en MI inspirasjonsdag. Flott om noen kolleger kan få muligheten til delta på disse dagene, for å hente inspirasjon til videreutvikling og fortsatt fokus på bruk av metoden.
– Se del 8 for ytterligere informasjon om inspirasjonsdagene.

Publisert: 29. desember 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56