Del 2 – Grunnleggende prinsipper i MI

Definisjon og teoretisk forankring

MI – Motiverende Intervju – er ikke en behandlingsmetode, men en samtalemetode. Grunnleggerne av metoden gir følgende definisjon: «En samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon og engasjement i forhold til å gjøre endringer.» (Miller & Rollnick 2013). Helsedirektoratet bruker på sine nettsider definisjonen «Motiverende Intervju er en samtaleteknikk som brukes for å hjelpe en klient å endre problematisk atferd.»

Hovedfokus rettes mot klientens utgangspunkt, motivasjon og potensiale for endring. MI legger grunnleggende vekt på etablering av en trygg relasjon og empatisk lytting – evnen til å ta den andres perspektiv – som forutsetninger for god kommunikasjon rundt vanskelige og sårbare tema. Empatisk lytting kombinert med evnen til å fange opp, hente frem og forsterke endringssnakk utgjør kjernen i Motiverende Intervju.

Metoden er bygget opp av William R. Miller og Stephen Rollnick. Grunnleggende prinsipper, teoretisk forankring, praktisk anvendelse og henvisning til studier og forskning er beskrevet i den siste utgaven av klassikeren Motivational Interviewing – Helping People Change – 3rd edition Miller & Rollnick 2013.

Det anbefales å gå til kilden for å bli kjent med Motiverende Intervju. Boken er grundig og omfattende både i bredde og dybde, samtidig som den er lettfattelig og godt strukturert med en gjennomgående praktisk tilnærming. Den er skrevet i «MI – ånd» og bærer preg av en ydmyk tilnærming både til endringsarbeid generelt og bruk av Motiverende Intervju som metode spesielt. Boken er krydret med eksempler og er skrevet med en varm undertone av humor og innsikt i utfordringer knyttet til endringsprosesser. Norsk oversettelse kom i 2016. Den er også oversatt til svensk, spansk og andre språk.

– Se del 5 Litteratur for henvisning til denne og andre bøker om MI.

Grunnprinsippene i MI omfatter et sett med:

Publisert: 7. juli 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56